Аграрний тиждень. Україна
» » » » Концепція галузевої програми розвитку садівництва України на період до 2025 року
» » » » Концепція галузевої програми розвитку садівництва України на період до 2025 року

  Концепція галузевої програми розвитку садівництва України на період до 2025 року


  Концепція галузевої програми розвитку садівництва

  України на період до 2025 року

   

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма розвитку садівництва

   

  Внаслідок швидкої трансформації розподільчо-планової системи до ринкової та недосконалого механізму приватизації багаторічних насаджень плодоносного віку у промисловому садівництві країни склалися негативні тенденції: зменшуються обсяги виробництва плодів і ягід, різко скорочуються площі насаджень, до критичного рівня знизилися темпи їх відтворення. Впродовж 1991-2006 рр. площа плодоягідних насаджень у сільськогосподарських підприємствах скоротилася на 71,5 %.

  Україна має значні переваги порівняно з державами ближнього зарубіжжя за природно-економічним потенціалом для влаштування промислового садівництва. Так, за умов поглиблення зональної спеціалізації можна успішно вирощувати всі без винятку плодові та ягідні культури помірного клімату. Проте, ця перевага ефективного ведення промислового садівництва використовується незадовільно.

  З підвищенням платоспроможного попиту населення змінюються загальні стандарти, зокрема, структура споживчого кошика. Дослідження соціологів і дієтологів свідчать, що за цих умов у структурі харчування зменшується частка споживання хліба, картоплі та цукру й натомість збільшується частка плодів, ягід та овочів. Цим орієнтиром, поряд з доцільністю максимального використання наявного природно-економічного потенціалу для виробництва конкретних видів плодів і ягід, й потрібно керуватися обґрунтовуючи розвиток промислового садівництва на перспективу.

   

  1.1. Сучасний стан та основні тенденції розвитку садівництва в Україні

   

  Виробничий потенціал промислового садівництва повністю визначається трендом змін кількісного та якісного складу основного капіталу в галузі – плодоносних насаджень.

  Найвищі площі плодових і ягідних насаджень були зафіксовані у 1965 р., а саме: в усіх категоріях господарств – 1299 тис. га, з них у сільськогосподарських підприємствах 870,1 (67 %), в господарствах населення – 429,1 тис. га (33 %). Починаючи з 1966 р., системно скорочуються площі промислових садів й особливо виразною ця тенденція склалася в роки реформування аграрної сфери. Якщо впродовж 1966-1990 рр. площа садів у сільськогосподарських підприємствах країни щороку зменшувалася на 16,7 тис. га, то у 1991-2006 рр. на 20,7 тис. га, а в останні п’ять років (2002-2006 рр.) на 25,2 тис. га. Основною причиною цього є те, що в переважній більшості сільськогосподарських підприємств через низьку рентабельність і збитковість садівництва немає власних нагромаджень навіть на просте відтворення насаджень.

  Частка господарств населення у загальній площі плодоягідних насаджень в країні впродовж тривалого часу становить 44-45 %. Роль цих садів у формуванні пропозиції високоякісних і великих партій плодів на внутрішньому ринку невелика, а в перспективі зменшуватиметься.

  Рівень виробництва плодів і ягід найвищим був у 1981-1985 рр.: у всіх категоріях господарств – 3,2 млн. т, у сільськогосподарських підприємствах – 1,4 млн. т (43,8 %). За цим показником виокремлюється 1977 р.: всі категорії господарств   близько 4,0 млн. т, а в господарствах суспільного сектору – 1,8 тис. т. (45 %). В усі наступні п’ятирічки валові збори плодів і ягід знижуються в цілому в Україні і особливо в сільськогосподарських підприємствах.

  Зменшення масштабів виробництва плодоягідної продукції сільськогосподарськими підприємствами відбувається не лише через скорочення площ плодоносних насаджень, а й зниження їх урожайності. Основними причинами цього є відсутність належного матеріально-технічного забезпечення, а відтак недотримання агротехнічних заходів, висока трудомісткість виробництва та відсутність матеріального стимулу для ефективного виконання робіт тощо.

   

  2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

   

  Основними причинами негативних тенденцій і чинників розвитку галузі є скорочення місткості плодоягідного ринку та різке подорожчання ресурсів. Це призвело до скорочення ресурсів у садівницьких господарствах, зниження ефективності їх використання, погіршення виконавчої і технологічної дисципліни в галузі, послаблення стимулів для підприємств до інвестування і прискорення науково-технічного прогресу, а також зменшення реальних можливостей щодо цього. Несприятливими факторами є також те, що збільшується диспаритет цін, знижується попит на плодоягідному ринку, зростає конкуренція імпортної фруктово-ягідної  продукції, завезеної з країн, де природно-економічні умови є сприятливішими для садівництва, ніж в Україні. До зниження конкурентоспроможності вітчизняної продукції призводять розорення промислового садівництва і, як наслідок, переміщення обсягів її виробництва до господарств населення. Супроводжується це зниженням рівня механізації робочих процесів у галузі, погіршенням захисту рослин від шкідників і хвороб, отже – підвищенням собівартості та зниженням якості продукції. Усе це спричиняє нестабільність і зниження обсягів виробництва фруктів і ягід та зменшення надходжень від садівництва до Державного бюджету.

  Таким чином, без радикальних заходів з боку держави й галузевих структур Україна через 7-8 років може втратити промислове садівництво й поставить внутрішній ринок плодів та ягід у повну залежність від імпорту.

  Головним напрямом докорінних змін економічної ситуації в галузі садівництва є поліпшення використання наявних ресурсів господарств і біокліматичного потенціалу регіонів завдяки впровадженню інтенсивних ресурсозберігаючих технологій, поглибленню спеціалізації виробництва, удосконаленню розміщення садів, поліпшенню структури породного і сортового складу насаджень, розширенню переробки і зберігання продукції в місцях її вирощування.

   

  3. Мета програми

   

  Стратегічною метою розвитку садівництва має бути:

           стабілізація і подальше збільшення виробництва плодів і ягід;

           насичення внутрішнього продовольчого ринку конкурентоспроможними продуктами та розширення їх експорту, щоб створити можливості до 2025 р. повного забезпечення потреб населення у цих продуктах за науково обґрунтованими нормами;

           стимулювання пріоритетних напрямів садівництва;

           забезпечення розширеного відтворення виробництва головним чином за рахунок самофінансування галузі;

           розширення виробництва екологічно чистої продукції шляхом переходу від індустріально-хімічних методів ведення господарства до біологічних;

           інтенсивне господарювання шляхом удосконалення технологій і організації виробництва на основі використання досягнень науки й передового досвіду.

   

  4. Визначення оптимального варіанту розв’язання проблеми

   

  Залежно від добору складових стратегія розвитку галузі садівництва може передбачати декілька варіантів вирішення цієї проблеми.

  Найоптимальнішим з них є максимальне насичення внутрішнього ринку до рівня забезпечення фізіологічних норм споживання ( 79 кг свіжих плодів і ягід на душу населення) за рахунок збільшення обсягів вітчизняної пропозиції у поєднанні з поступальним розвитком експорту горіхоплідних, ягідних, кісточкових та зерняткових порід (приріст 12-17 тис. тонн щороку).  

  Така стратегія розвитку галузі передбачає розширене відтворення площ плодоносних насаджень в сільськогосподарських підприємствах до 225 тис. га, що забезпечить зростання обсягу пропозиції плодів та ягід на період до 2025 р. до 4,1 млн. т (в т. ч. 0,4 млн. тонн на експорт).

  Зазначений варіант достатньо обґрунтований з огляду на ґрунтово-кліматичний потенціал України, місткість внутрішнього ринку та можливості  техніко-технологічного переозброєння галузі. Однак, вимагає удосконалення інвестиційної та кредитної політики, розвитку страхових механізмів та інфраструктури внутрішнього ринку, оновлення технологічної та матеріально-технічного бази галузі, реалізації соціальної політики.

  Інший варіант полягає у стабілізації площ насаджень та обсягів виробництва плодів і ягід на фоні довготривалого скорочення галузі. В такому разі обсяги внутрішнього споживання збережуться на рівні 30- 35 кг на особу в рік (в т.ч. 1- 2 кг за рахунок імпорту). Згідно з цими розрахунками населення України можна розподілити на три умовних групи за рівнем споживання плодів і ягід: І група – 10- 20 кг плодів і ягід або ж 18-20 % від норми з рівнем доходів 5,0-8,0 тис. грн. у рік (13,0 млн. чол.), ІІ група – відповідно, 25- 40 кг та 8,0-9,0 тис. грн. (17,6 млн. чол.), ІІІ група –  45- 75 кг та 9,0-15,0 тис. грн. При цьому близько до норми, а саме 75 кг плодів та ягід, споживатиме лише 17 % населення (8,7 млн. чол.) з найвищим рівнем доходів – 15,0 тис. грн. в рік.

  Цей варіант менш привабливий щодо можливостей забезпечення споживачів у свіжих плодах і ягодах та продуктах їх переробки, але разом з тим потребує значно менших інвестицій та структурних перебудов.

   

  5. Шляхи і способи розв’язання проблеми, строки виконання програми

   

  5.1. Напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення

   

           Концепція розвитку садівництва в Україні до 2025 р. повинна стати   основою для розробки цільових програм розвитку садівництва.

  Потребує вдосконалення правова, законодавча та  нормативна база з охорони прав на сорти, особливо вітчизняної селекції,  а саме:

  - на державному рівні передбачити пільгові умови оподаткування для державних селекційних установ, особливо в питаннях платежів при патентуванні та держреєстрації нових сортів і  підтримки уже існуючих кращих вітчизняних сортів;

  - надати селекційним установам право перевірки та контролю за впровадженням власних сортів;

  - посилити відповідальність за несплату роялті;

  -  продовжити розробку ДСТУ на садівничу продукцію та техніку для її виробництва.

   

   

  5.2. Активізація інвестиційної політики

   

  Зважаючи на те, що садівництво в сільськогосподарських підприємствах є низькорентабельним, а передбачається значне розширення площ під плодовими і ягідними насадженнями, то найгострішою у промисловому садівництві є проблема залучення інвестицій. Її вирішення полягає у формуванні надійних джерел інвестицій та ефективному їх використанні.

  Основними мають бути наступні джерела інвестицій.

  Внутрішньогалузеві нагромадження, які в перспективі мають стати джерелом інвестицій на просте та розширене відтворення в галузі. Розширене відтворення у садівництві можливе лише за умов рентабельності виробництва плодів і ягід на рівні не менше як 40-50 %. Така ефективність досягається на засадах поширення інноваційно-інтенсивних технологій виробництва продукції та реалізації в повному комплексі основних організаційно-економічних чинників високоефективного ведення промислового садівництва. В даний час прибутковість садівництва досягається за врожайності плодів зерняткових культур – 15-20 т/га, кісточкових – 8-12, ягід – 6-8 т/га.

  Формування амортизаційного фонду через щорічні амортизаційні відрахування з балансової вартості плодових і ягідних насаджень.

  Для того, щоб амортизаційний фонд цілковито відповідав своєму призначенню, як активний чинник інвестиційних процесів у галузі, необхідно:

  справляти амортизацію за нормами амортизаційних відрахувань, які найбільше відповідають нормативним строкам тривалості продуктивного використання конкретних видів плодових і ягідних насаджень.

  інвентаризувати плодоягідні насадження у сільськогосподарських підприємствах й індексувати їх балансову вартість з урахуванням сучасного стану насаджень й чинного нормативу капітальних вкладень на їх створення.

  Максимальне залучення іноземних інвестицій. В даний час спостерігається посилення зацікавленості зарубіжних підприємців до вкладання коштів у сферу промислової переробки плодів і ягід шляхом створення спільних підприємств. Відтак відчутно зростає пропозиція цієї продукції. Про це переконливо свідчить досвід функціонування спільних підприємств з виробництва та промислового перероблення плодів і ягід у Вінницькій, Тернопільській, Львівській областях, Автономній Республіці Крим.

  Використання приватних інвестицій. В сучасних умовах і в найближчій перспективі потенційними в садівництві є приватні інвестиції орендарів і господарств населення, які спрямовують свою діяльність на товарне виробництво плодів і ягід. Передусім це стосується господарств, розміщених біля великих міст і промислових центрів, а також у зонах, районах з унікальними природними умовами для виробництва культур і сортів, які належать до обмеженого ареалу вирощування.

  Продовження до 2025 р. терміну дії Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства».

           Підтримка фінансового лізингу на придбання техніки.

  З метою підвищення ефективності діяльності садівницьким підприємствам необхідно:

  надавати сільськогосподарську техніку, добрива, садивний матеріал, обладнання і інші основні засоби виробництва на пільгових умовах кредитування за низькими відсотковими ставками (не більше 3%) на термін 5 - 8 років;

  дозволити розраховуватися за придбану техніку по лізингу у кінці виробничого циклу – після того як надійдуть кошти за вироблену та реалізовану продукцію.

   

  5.3. Удосконалення цінової політики

   

  У плодоягідному підкомплексі цінову політику доцільно здійснювати на основі вільного ціноутворення у поєднанні з державним регулюванням - гарантовані ціни визначені на основі нормативної собівартості як мінімально-допустимого рівня цін, субсидії, пільгове кредитування та страхування, податкові пільги, стимулювання експорту й обмеження імпорту тощо. Основна мета цієї політики - забезпечення розширеного відтворення галузі на основі підвищення продуктивності праці і поліпшення якості продукції, насамперед, за рахунок раціонального використання біологічного потенціалу культур та виробничого потенціалу господарств, сприяння мотивації та можливостям розширення інвестування і впровадження досягнень науково-технічного прогресу, підвищення рівня насичення садівництва капіталом на основі розширення приватної земельної власності. Цінова політика повинна забезпечувати еквівалентність обміну ресурсами між містом і селом та  передумови для розширеного відтворення і нормальної госпрозрахункової діяльності для сільськогосподарських підприємств та господарств населення, сприяти прискоренню науково-технічного прогресу та задоволенню потреб споживачів на ринку продовольства.

   

  5.4. Формування ефективних організаційних форм господарювання в промисловому садівництві

   

  У садівництві розвиватимуться різні організаційні форми господарювання з товарного виробництва плодів і ягід. Основною спрямованістю такого поступу має бути поглиблення спеціалізації виробництва, розвиток ефективних форм агропромислової інтеграції, виробничої кооперації, формування належної виробничої і ринкової інфраструктури.

  Передбачається, що значна частка плодів і ягід буде виро***тися фермерськими господарствами та приватними підприємствами з площею насаджень 15- 20 га, які з метою ефективного використання техніки, виробничих споруд кооперуватимуться між собою. Також в галузі будуть функціонувати  великі  спеціалізовані  підприємства  з  площами  насаджень 500- 600 га, створені переважно за рахунок залучення інвестицій.

   

  6. Технологічні основи розвитку галузі садівництва

   

  6.1. Раціональне  розміщення промислових насаджень основних плодових порід

   

  Поглиблення зональної спеціалізації садівництва доцільно здійснювати з урахуванням попиту і пропозиції на ринку продуктів садівництва, а також таких чинників його  формування: максимальне використання можливостей природно-економічних факторів підвищення врожайності, зниження собівартості й підвищення якості продукції, найбільш раціональне використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств і господарств населення та консервних заводів, найповніша реалізація транспортних можливостей для перевезення продукції, скорочення її втрат під час транспортування і зберігання, забезпечення вимог щодо охорони навколишнього середовища.

  Для великомасштабного товарного виробництва плодів, спрямованого на експорт десертної продукції, насадження основних плодових порід слід розміщувати таким чином.

          Яблуня. З загальної площі плодоносних насаджень в 144,8 тис.га. близько 40%  слід розмістити в західному Лісостепу, 40% - в центральному Степу та в Криму, а решту в інших регіонах країни.

  Груша. З  загальної  площі  плодоносних насаджень в країні в 20,8 тис. га  48 % насаджень слід  розмістити в зоні Степу, 40,6 % – в зоні Лісостепу, 8,7 % – на Поліссі та 2,7 % – в Карпатському регіоні. В порівнянні з існуючим розподілом пропонується зменшення частки насаджень в Карпатському регіоні та істотне її збільшення – в зонах Степу та Лісостепу.

  Вишня.     Загальна площа насаджень - 8,8 тис. га. Близько 60 % промислових насаджень вишні має бути зосереджено в зоні Степу (переважно східна і південна частини), близько 30 % - в зоні Лісостепу (східна частина і Придністров’я) і близько 10 % - в інших регіонах, причому, як правило, не промислових, а розміщених на присадибних ділянках.

            Слива. Загальна площа промислових насаджень  становитиме 11,6 тис. га. Близько 50 % промислових насаджень сливи має бути зосереджено в зоні Степу (Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська і Одеська області) та близько 40 % - в зоні Лісостепу (Харківська, Полтавська, Вінницька, Хмельницька області). Решта – 10 % площ – може бути розміщена в інших регіонах, придатних для вирощування цієї породи, причому це, як правило, нетоварні насадження на присадибних ділянках населення.

  Черешня. Загальна площа  промислових насаджень – 10,0 тис. га. При цьому 85-90 % насаджень слід зосередити в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській і Одеській областях і на придатних землях Криму.

  Абрикоса. З загальної площі насаджень 5,2 тис. га близько 35% всіх промислових насаджень слід розмістити на придатних ґрунтах південного Степу, близько 40 %  -   центральному Степу, на Поділлі,  в Придністров’ї і частково – на Волині, а решта - на придатних ґрунтах в регіонах ризикованого його вирощування (східний Степ, Лісостеп).

  Персик. З загальної площі насаджень близько 85 % відсотків промислових насаджень персика слід розмістити в південному Степу України, а решту - у Закарпатті, на Придністров’ї, Поділлі, в центральному Степу України.

  Горіхоплідні. Для культури волоського горіха найбільш сприятливі умови в Придністров’ї та в Закарпатті, для фундука – в Степу та Лісостепу, а для мигдалю – в Криму.

   

  6.2. Сортова політика

   

  Структура і якісні показники породно-сортового складу промислових насаджень повинні щорічно уточнюватись і коригуватись згідно з нормативними параметрами Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні, які підтверджуються  Державними актами реєстрації сорту, а майнові права – в Державному реєстрі сортів рослин придатних для поширення в Україні. Рекомендації щодо вирощування певного сорту на регіональному та мікро-регіональному рівнях  розро***ються науково-дослідними установами по садівництву.

           Яблуня. Культура є основною у виробництві свіжої плодової продукції. Для неї оптимальним буде вирощування сортів різних строків достигання у такому співвідношенні : літні -5, осінні-15  та зимові -80 %.

           Для вирощування зимових та пізньозимових сортів (близько 60 %) найбільш сприятливими є регіони  Степової та Лісостепової зони.

           В більш північних регіонах та з меншою кількістю тепла – навпаки, осінні та ранньозимові  сорти (до 80 %). 

           Нарощування сировинної бази для переробки (соки, пюре, джеми) найдоцільніше з підбором та вирощуванням сортів в регіонах Лісостепу та західного Полісся.

           Груша. При провідному значенні сортів осінньої групи, що забезпечать врожайність високоякісних плодів 20-25 т/га, нарощування площ відбуватиметься під сортами, стійкими до бактеріозів та грибних хвороб листя. Зростатиме значення крупноплідних і високоякісних сортів.

           Головним фактором для впровадження і вирощування зимових сортів має бути будівництво і наявність сховищ для зберігання охолоджених плодів та в умовах регульованого газового середовища.

            Слива. До 2010 р. найбільший попит матимуть існуючі та виведені нові сорти, стійкі до «шарки» і з високими товарними якостями і рівнем врожайності  20-30 т/га. По строках достигання, до 75-80 % займатимуть сорти саме універсального значення (для заморозки, сушки, переробки) – тобто  пізньостиглі сорти з групи «угорок».

           Алича крупноплідна. Спостерігатиметься динаміка збільшення площ під крупноплідними сортами гібридного походження столового та універсального (в т.ч. консервування та купажування соків) значення. Конкурентоздатність кращих сортів аличі з масою плодів понад 35г, визначатиметься саме стійкістю до пошкодження «сливовими» шкідниками, а відповідно – і екологічно чистою продукцією, в межах 25-35 т/га, хоча і з дещо завищеним вмістом органічних кислот.

  Вишня. Основними вимогами до сортів будуть їх екологічна толерантність, швидкоплідність, висока якість плодів та придатність їх до механізованого збору. Близько 30% займатимуть сорти столового призначення різних строків достигання. Інші сорти будуть використовуватись для різноманітних видів технічної переробки.

  Конкурентоздатними будуть частково- та самоплідні сорти, стійкі до грибних захворювань (кокомікоз та моніліоз), придатні до механізованого збору плодів високої якості.

           Черешня. Розміщення основних промислових насаджень зосереджуватиметься переважно в південних регіонах  країни.   Серед сортів кращими будуть нові, крупноплідні (масою біля 10 г), що формують плоди високих товарних і смакових якостей.

  Конкурентоздатність сортів визначатиме, поряд із крупноплідністю, їх стійкість до хвороб, зокрема, до кокомікозу та моніліозу. Крім того, плоди їх повинні бути стійкими до розтріскування.

           Абрикоса. За умови вирощування  в найсприятливіших мікро-регіональних зонах, перевагу матимуть існуючі та нові вітчизняні і зарубіжні   крупноплідні сорти. Незначний відсоток займатимуть ранні сорти, та зростатимуть площі під сортами з солодким та високим на органічні масла ядром – для використання в косметичній та медичній промисловості.  

           Персик.  Матиме місце динаміка збільшення площ в основному під жовтом’ясими сортами універсального використання (консервування, виготовлення соків з мякоттю, купажування з іншими плодами), а також білом'ясими сортами, стійкими до умов перезимівлі та кучерявості листя. Суниця. В групі ранніх провідне місце займатимуть сорти вітчизняної селекції. В групі середньопізніх – основу складатимуть інтродуковані та вітчизняні сорти. Для споживання свіжими при сезонному вирощуванні (за технологією однорядної чи стрічкової посадки зеленої та розсади «фріго») основними будуть ранньостиглі сорти. Основу для вирощування ягід універсального значення  (заморожування, наповнювачів молокопродуктів, джемів та ін.) становитимуть як вітчизняні, так і західноєвропейські сорти з врожайністю 20 -25 т/га. Для позасезонного вирощування зростатиме значення  нейтральних до довжини світлового дня, та ремонтантних і традиційних сортів для вирощування в теплицях, що забезпечить продуктивність в 25 – 30 т/га.

  Смородина чорна та порічки. Промислові насадження цих кущових ягідників будуть розміщені переважно в центральних, північних та західних регіонах України. Економічно виправданим є розміщення плантацій максимально близько до потенційних споживачів ягідної продукції, якими є великі міста (ринок свіжої продукції) та переробні підприємства.

  Сортова політика базуватиметься на вітчизняному сортименті. Сорти смородини чорної української селекції займатимуть не менше 90 %, а порічок (червоних та білих) – не менше 70 % усього промислового сортименту, про що свідчать дані щодо закладки молодих насаджень цих культур за         2003-2007 рр. та тенденції, які намітились за даний період.

  Вирощування універсальних сортів на великих площах можливе лише за умови використання ягодозбиральних комбайнів. Для більшості сортів порічок та окремих сортів смородини чорної (особливо сортів з довгими гронами типу Черешнева) основним способом збирання врожаю залишатиметься ручний збір.

           Малина. Зростатиме попит на сорти з великими і смачними ягодами, але придатних як для класичних однорядних, так і  V–подібних  і штамбових технологій. Суттєвий відсоток займуть сорти для позасезонного вирощування – ремонтантні для відкритого ґрунту та кращі для вирощування в теплицях.

           Аґрус. Провідне місце посідатимуть сорти великоплідні, з десертними смаковими якостями, але зростатиме питома вага зелено- і жовто плідних та стійких до борошнистої роси  сортів, незалежно від їх  географічного походження. Динамічне впровадження штамбової технології вимагатиме отримання нових крупноплідних сортів, при добрій сумісності з підщепою (або достатньою сильнорослістю в кореневласній культурі) та слабошипуватістю.

   

  6.3. Розвиток розсадницької бази для виробництва оздоровленого садивного матеріалу плодових та ягідних культур

   

  Для планомірного розширення і відтворення садів у сільськогосподарських підприємствах України необхідно кожного року закладати нові насадження щонайменше на площі 10 тис. га. Відповідно до таких обсягів нових насаджень щорічно до 2025 року виробництво саджанців плодових культур має бути збільшеним  у 1,4 рази, а кущових ягідників – у 2,2 рази порівняно з 2006 роком.

  Виробництво садивного матеріалу в розсадницьких господарствах України в подальшому повинно повністю проводитись на безвірусній основі. До 2010 року частку безвірусного садивного матеріалу у виробництві необхідно довести до 20 %, до 2015 року – до 50 %, і до 2020 року  до 100 %.

  Для виробництва достатньої кількості садивного матеріалу необхідно:

  створити безвірусні базові маточники плодових та ягідних культур в галузевих наукових установах та базових підприємствах;

  використовувати біотехнологічні методи прискореного розмноження безвірусного садивного матеріалу (культура верхівкових меристем, зелене живцювання);

  провести  інвентаризацію наявних маточних, маточно-живцевих та плодових   насаджень  в Україні;

  здійснити  закладання у необхідній кількості  нових виробничих маточних насаджень плодових і ягідних порід,  маточно-насіннєвих і маточно-живцевих садів;

  впровадити систему сертифікації садивного матеріалу плодових і ягідних культур в Україні;

  для визначення етапів розмноження, фітосанітарного стану і якості садивного матеріалу ввести до Державних стандартів категорії етапів розмноження (біологічні категорії) – «Прибазовий», «Базовий», «Сертифікований», «Стандартний», категорії фітосанітарного стану (фітосанітарний статус) – «Вільний від вірусів», «Тестований на віруси» та категорії  якості – «I сорт», «II сорт»;

  розробити  і налагодити виробництво вітчизняних тест-систем для ІФА з метою тестування основних вірусів плодових, ягідних і декоративних рослин;

  постійно здійснювати контроль за виробництвом (в т.ч. на присадибних ділянках) та завезенням із-за кордону садивного матеріалу плодових і ягідних культур.

   

  6.4. Прогресивні технології виробництва плодів і ягід

   

  Одним з головних напрямків докорінних змін економічної ситуації в галузі на найближчу перспективу є поліпшення використання наявних ресурсів господарств і біокліматичного потенціалу регіонів завдяки впровадженню інтенсивних ресурсозберігаючих технологій.

  Технології вирощування зерняткових культур. Основною технологією в південних регіонах за умов зрошення та фертигації залишиться вирощування яблуні на слаборослій підщепі М 9.  В центральних і північних регіонах перевагу матимуть морозостійкі карликові підщепи  типу 62-396,  57-257, 57-476; Д-1071; КД-4 та КД-5. Такі насадження з формуванням веретеноподібних крон при схемі садіння дерев 3,5-4 × 1- 2 м  забезпечать продуктивність в межах  35-40 т/га.

           Сади на середньорослих і напівкарликових підщепах ММ106, 57-490, Д-471, М26, 54-118, 57-545 не потребують зрошення та опори і створюватимуться в різних зонах садівництва за схемою 4-5 х 2-3м та при формуванні веретеноподібних крон. Урожайність 35-40 т/га.

  В Поліссі, Степу та Криму в структурі насаджень певну частку матимуть сади окремих сортів на насіннєвих підщепах, що обумовлюється особливостями ґрунтових і кліматичних умов (морозостійкість і проблеми вологозабезпечення). Дерева в таких насадженнях висаджуватимуться за схемою 5-6 × 3- 4 м, а крони слід формувати по системі малогабаритного веретена, багатовісної та двохплоскісної з потенціалом врожайності в         35-40 т/га.

  Промислова культура груші найдоцільніша в південних регіонах країни, в Придністров’ї, Буковині, Вінниччині, Хмельниччині та Закарпатті. Технологія вирощування передбачає використання слаборослих клонових підщеп айви типу В-29, ІС 4-12, ІС 2-10 та Айви-С при розміщенні дерев      4-5 × 2- 3 м з формуванням веретеноподібних крон.  Схожі новини
 • Присяжнюк: 1,5%-й збір на розвиток садівництва і виноградарства дозволить Україні зменшити імпортозалежність та уникнути сезонного коливання цін
 • Експерт: 50-65% фруктів і ягід в Україні - імпортовані
 • Експерт: понад 30% площ промнасаджень в Україні - непродуктивні
 • Галузева програма розвитку садівництва україни на період до 2025 року
 • Проектування створення багаторічних насаджень

 • Додати комментар
  reload, if the code cannot be seen

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Фотозвіти
Новини техніки
Рослинництво
Тваринництво
Відео

Концепція галузевої програми розвитку садівництва України на період до 2025 року


Концепція галузевої програми розвитку садівництва

України на період до 2025 року

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма розвитку садівництва

 

Внаслідок швидкої трансформації розподільчо-планової системи до ринкової та недосконалого механізму приватизації багаторічних насаджень плодоносного віку у промисловому садівництві країни склалися негативні тенденції: зменшуються обсяги виробництва плодів і ягід, різко скорочуються площі насаджень, до критичного рівня знизилися темпи їх відтворення. Впродовж 1991-2006 рр. площа плодоягідних насаджень у сільськогосподарських підприємствах скоротилася на 71,5 %.

Україна має значні переваги порівняно з державами ближнього зарубіжжя за природно-економічним потенціалом для влаштування промислового садівництва. Так, за умов поглиблення зональної спеціалізації можна успішно вирощувати всі без винятку плодові та ягідні культури помірного клімату. Проте, ця перевага ефективного ведення промислового садівництва використовується незадовільно.

З підвищенням платоспроможного попиту населення змінюються загальні стандарти, зокрема, структура споживчого кошика. Дослідження соціологів і дієтологів свідчать, що за цих умов у структурі харчування зменшується частка споживання хліба, картоплі та цукру й натомість збільшується частка плодів, ягід та овочів. Цим орієнтиром, поряд з доцільністю максимального використання наявного природно-економічного потенціалу для виробництва конкретних видів плодів і ягід, й потрібно керуватися обґрунтовуючи розвиток промислового садівництва на перспективу.

 

1.1. Сучасний стан та основні тенденції розвитку садівництва в Україні

 

Виробничий потенціал промислового садівництва повністю визначається трендом змін кількісного та якісного складу основного капіталу в галузі – плодоносних насаджень.

Найвищі площі плодових і ягідних насаджень були зафіксовані у 1965 р., а саме: в усіх категоріях господарств – 1299 тис. га, з них у сільськогосподарських підприємствах 870,1 (67 %), в господарствах населення – 429,1 тис. га (33 %). Починаючи з 1966 р., системно скорочуються площі промислових садів й особливо виразною ця тенденція склалася в роки реформування аграрної сфери. Якщо впродовж 1966-1990 рр. площа садів у сільськогосподарських підприємствах країни щороку зменшувалася на 16,7 тис. га, то у 1991-2006 рр. на 20,7 тис. га, а в останні п’ять років (2002-2006 рр.) на 25,2 тис. га. Основною причиною цього є те, що в переважній більшості сільськогосподарських підприємств через низьку рентабельність і збитковість садівництва немає власних нагромаджень навіть на просте відтворення насаджень.

Частка господарств населення у загальній площі плодоягідних насаджень в країні впродовж тривалого часу становить 44-45 %. Роль цих садів у формуванні пропозиції високоякісних і великих партій плодів на внутрішньому ринку невелика, а в перспективі зменшуватиметься.

Рівень виробництва плодів і ягід найвищим був у 1981-1985 рр.: у всіх категоріях господарств – 3,2 млн. т, у сільськогосподарських підприємствах – 1,4 млн. т (43,8 %). За цим показником виокремлюється 1977 р.: всі категорії господарств   близько 4,0 млн. т, а в господарствах суспільного сектору – 1,8 тис. т. (45 %). В усі наступні п’ятирічки валові збори плодів і ягід знижуються в цілому в Україні і особливо в сільськогосподарських підприємствах.

Зменшення масштабів виробництва плодоягідної продукції сільськогосподарськими підприємствами відбувається не лише через скорочення площ плодоносних насаджень, а й зниження їх урожайності. Основними причинами цього є відсутність належного матеріально-технічного забезпечення, а відтак недотримання агротехнічних заходів, висока трудомісткість виробництва та відсутність матеріального стимулу для ефективного виконання робіт тощо.

 

2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

 

Основними причинами негативних тенденцій і чинників розвитку галузі є скорочення місткості плодоягідного ринку та різке подорожчання ресурсів. Це призвело до скорочення ресурсів у садівницьких господарствах, зниження ефективності їх використання, погіршення виконавчої і технологічної дисципліни в галузі, послаблення стимулів для підприємств до інвестування і прискорення науково-технічного прогресу, а також зменшення реальних можливостей щодо цього. Несприятливими факторами є також те, що збільшується диспаритет цін, знижується попит на плодоягідному ринку, зростає конкуренція імпортної фруктово-ягідної  продукції, завезеної з країн, де природно-економічні умови є сприятливішими для садівництва, ніж в Україні. До зниження конкурентоспроможності вітчизняної продукції призводять розорення промислового садівництва і, як наслідок, переміщення обсягів її виробництва до господарств населення. Супроводжується це зниженням рівня механізації робочих процесів у галузі, погіршенням захисту рослин від шкідників і хвороб, отже – підвищенням собівартості та зниженням якості продукції. Усе це спричиняє нестабільність і зниження обсягів виробництва фруктів і ягід та зменшення надходжень від садівництва до Державного бюджету.

Таким чином, без радикальних заходів з боку держави й галузевих структур Україна через 7-8 років може втратити промислове садівництво й поставить внутрішній ринок плодів та ягід у повну залежність від імпорту.

Головним напрямом докорінних змін економічної ситуації в галузі садівництва є поліпшення використання наявних ресурсів господарств і біокліматичного потенціалу регіонів завдяки впровадженню інтенсивних ресурсозберігаючих технологій, поглибленню спеціалізації виробництва, удосконаленню розміщення садів, поліпшенню структури породного і сортового складу насаджень, розширенню переробки і зберігання продукції в місцях її вирощування.

 

3. Мета програми

 

Стратегічною метою розвитку садівництва має бути:

         стабілізація і подальше збільшення виробництва плодів і ягід;

         насичення внутрішнього продовольчого ринку конкурентоспроможними продуктами та розширення їх експорту, щоб створити можливості до 2025 р. повного забезпечення потреб населення у цих продуктах за науково обґрунтованими нормами;

         стимулювання пріоритетних напрямів садівництва;

         забезпечення розширеного відтворення виробництва головним чином за рахунок самофінансування галузі;

         розширення виробництва екологічно чистої продукції шляхом переходу від індустріально-хімічних методів ведення господарства до біологічних;

         інтенсивне господарювання шляхом удосконалення технологій і організації виробництва на основі використання досягнень науки й передового досвіду.

 

4. Визначення оптимального варіанту розв’язання проблеми

 

Залежно від добору складових стратегія розвитку галузі садівництва може передбачати декілька варіантів вирішення цієї проблеми.

Найоптимальнішим з них є максимальне насичення внутрішнього ринку до рівня забезпечення фізіологічних норм споживання ( 79 кг свіжих плодів і ягід на душу населення) за рахунок збільшення обсягів вітчизняної пропозиції у поєднанні з поступальним розвитком експорту горіхоплідних, ягідних, кісточкових та зерняткових порід (приріст 12-17 тис. тонн щороку).  

Така стратегія розвитку галузі передбачає розширене відтворення площ плодоносних насаджень в сільськогосподарських підприємствах до 225 тис. га, що забезпечить зростання обсягу пропозиції плодів та ягід на період до 2025 р. до 4,1 млн. т (в т. ч. 0,4 млн. тонн на експорт).

Зазначений варіант достатньо обґрунтований з огляду на ґрунтово-кліматичний потенціал України, місткість внутрішнього ринку та можливості  техніко-технологічного переозброєння галузі. Однак, вимагає удосконалення інвестиційної та кредитної політики, розвитку страхових механізмів та інфраструктури внутрішнього ринку, оновлення технологічної та матеріально-технічного бази галузі, реалізації соціальної політики.

Інший варіант полягає у стабілізації площ насаджень та обсягів виробництва плодів і ягід на фоні довготривалого скорочення галузі. В такому разі обсяги внутрішнього споживання збережуться на рівні 30- 35 кг на особу в рік (в т.ч. 1- 2 кг за рахунок імпорту). Згідно з цими розрахунками населення України можна розподілити на три умовних групи за рівнем споживання плодів і ягід: І група – 10- 20 кг плодів і ягід або ж 18-20 % від норми з рівнем доходів 5,0-8,0 тис. грн. у рік (13,0 млн. чол.), ІІ група – відповідно, 25- 40 кг та 8,0-9,0 тис. грн. (17,6 млн. чол.), ІІІ група –  45- 75 кг та 9,0-15,0 тис. грн. При цьому близько до норми, а саме 75 кг плодів та ягід, споживатиме лише 17 % населення (8,7 млн. чол.) з найвищим рівнем доходів – 15,0 тис. грн. в рік.

Цей варіант менш привабливий щодо можливостей забезпечення споживачів у свіжих плодах і ягодах та продуктах їх переробки, але разом з тим потребує значно менших інвестицій та структурних перебудов.

 

5. Шляхи і способи розв’язання проблеми, строки виконання програми

 

5.1. Напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення

 

         Концепція розвитку садівництва в Україні до 2025 р. повинна стати   основою для розробки цільових програм розвитку садівництва.

Потребує вдосконалення правова, законодавча та  нормативна база з охорони прав на сорти, особливо вітчизняної селекції,  а саме:

- на державному рівні передбачити пільгові умови оподаткування для державних селекційних установ, особливо в питаннях платежів при патентуванні та держреєстрації нових сортів і  підтримки уже існуючих кращих вітчизняних сортів;

- надати селекційним установам право перевірки та контролю за впровадженням власних сортів;

- посилити відповідальність за несплату роялті;

-  продовжити розробку ДСТУ на садівничу продукцію та техніку для її виробництва.

 

 

5.2. Активізація інвестиційної політики

 

Зважаючи на те, що садівництво в сільськогосподарських підприємствах є низькорентабельним, а передбачається значне розширення площ під плодовими і ягідними насадженнями, то найгострішою у промисловому садівництві є проблема залучення інвестицій. Її вирішення полягає у формуванні надійних джерел інвестицій та ефективному їх використанні.

Основними мають бути наступні джерела інвестицій.

Внутрішньогалузеві нагромадження, які в перспективі мають стати джерелом інвестицій на просте та розширене відтворення в галузі. Розширене відтворення у садівництві можливе лише за умов рентабельності виробництва плодів і ягід на рівні не менше як 40-50 %. Така ефективність досягається на засадах поширення інноваційно-інтенсивних технологій виробництва продукції та реалізації в повному комплексі основних організаційно-економічних чинників високоефективного ведення промислового садівництва. В даний час прибутковість садівництва досягається за врожайності плодів зерняткових культур – 15-20 т/га, кісточкових – 8-12, ягід – 6-8 т/га.

Формування амортизаційного фонду через щорічні амортизаційні відрахування з балансової вартості плодових і ягідних насаджень.

Для того, щоб амортизаційний фонд цілковито відповідав своєму призначенню, як активний чинник інвестиційних процесів у галузі, необхідно:

справляти амортизацію за нормами амортизаційних відрахувань, які найбільше відповідають нормативним строкам тривалості продуктивного використання конкретних видів плодових і ягідних насаджень.

інвентаризувати плодоягідні насадження у сільськогосподарських підприємствах й індексувати їх балансову вартість з урахуванням сучасного стану насаджень й чинного нормативу капітальних вкладень на їх створення.

Максимальне залучення іноземних інвестицій. В даний час спостерігається посилення зацікавленості зарубіжних підприємців до вкладання коштів у сферу промислової переробки плодів і ягід шляхом створення спільних підприємств. Відтак відчутно зростає пропозиція цієї продукції. Про це переконливо свідчить досвід функціонування спільних підприємств з виробництва та промислового перероблення плодів і ягід у Вінницькій, Тернопільській, Львівській областях, Автономній Республіці Крим.

Використання приватних інвестицій. В сучасних умовах і в найближчій перспективі потенційними в садівництві є приватні інвестиції орендарів і господарств населення, які спрямовують свою діяльність на товарне виробництво плодів і ягід. Передусім це стосується господарств, розміщених біля великих міст і промислових центрів, а також у зонах, районах з унікальними природними умовами для виробництва культур і сортів, які належать до обмеженого ареалу вирощування.

Продовження до 2025 р. терміну дії Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства».

         Підтримка фінансового лізингу на придбання техніки.

З метою підвищення ефективності діяльності садівницьким підприємствам необхідно:

надавати сільськогосподарську техніку, добрива, садивний матеріал, обладнання і інші основні засоби виробництва на пільгових умовах кредитування за низькими відсотковими ставками (не більше 3%) на термін 5 - 8 років;

дозволити розраховуватися за придбану техніку по лізингу у кінці виробничого циклу – після того як надійдуть кошти за вироблену та реалізовану продукцію.

 

5.3. Удосконалення цінової політики

 

У плодоягідному підкомплексі цінову політику доцільно здійснювати на основі вільного ціноутворення у поєднанні з державним регулюванням - гарантовані ціни визначені на основі нормативної собівартості як мінімально-допустимого рівня цін, субсидії, пільгове кредитування та страхування, податкові пільги, стимулювання експорту й обмеження імпорту тощо. Основна мета цієї політики - забезпечення розширеного відтворення галузі на основі підвищення продуктивності праці і поліпшення якості продукції, насамперед, за рахунок раціонального використання біологічного потенціалу культур та виробничого потенціалу господарств, сприяння мотивації та можливостям розширення інвестування і впровадження досягнень науково-технічного прогресу, підвищення рівня насичення садівництва капіталом на основі розширення приватної земельної власності. Цінова політика повинна забезпечувати еквівалентність обміну ресурсами між містом і селом та  передумови для розширеного відтворення і нормальної госпрозрахункової діяльності для сільськогосподарських підприємств та господарств населення, сприяти прискоренню науково-технічного прогресу та задоволенню потреб споживачів на ринку продовольства.

 

5.4. Формування ефективних організаційних форм господарювання в промисловому садівництві

 

У садівництві розвиватимуться різні організаційні форми господарювання з товарного виробництва плодів і ягід. Основною спрямованістю такого поступу має бути поглиблення спеціалізації виробництва, розвиток ефективних форм агропромислової інтеграції, виробничої кооперації, формування належної виробничої і ринкової інфраструктури.

Передбачається, що значна частка плодів і ягід буде виро***тися фермерськими господарствами та приватними підприємствами з площею насаджень 15- 20 га, які з метою ефективного використання техніки, виробничих споруд кооперуватимуться між собою. Також в галузі будуть функціонувати  великі  спеціалізовані  підприємства  з  площами  насаджень 500- 600 га, створені переважно за рахунок залучення інвестицій.

 

6. Технологічні основи розвитку галузі садівництва

 

6.1. Раціональне  розміщення промислових насаджень основних плодових порід

 

Поглиблення зональної спеціалізації садівництва доцільно здійснювати з урахуванням попиту і пропозиції на ринку продуктів садівництва, а також таких чинників його  формування: максимальне використання можливостей природно-економічних факторів підвищення врожайності, зниження собівартості й підвищення якості продукції, найбільш раціональне використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств і господарств населення та консервних заводів, найповніша реалізація транспортних можливостей для перевезення продукції, скорочення її втрат під час транспортування і зберігання, забезпечення вимог щодо охорони навколишнього середовища.

Для великомасштабного товарного виробництва плодів, спрямованого на експорт десертної продукції, насадження основних плодових порід слід розміщувати таким чином.

        Яблуня. З загальної площі плодоносних насаджень в 144,8 тис.га. близько 40%  слід розмістити в західному Лісостепу, 40% - в центральному Степу та в Криму, а решту в інших регіонах країни.

Груша. З  загальної  площі  плодоносних насаджень в країні в 20,8 тис. га  48 % насаджень слід  розмістити в зоні Степу, 40,6 % – в зоні Лісостепу, 8,7 % – на Поліссі та 2,7 % – в Карпатському регіоні. В порівнянні з існуючим розподілом пропонується зменшення частки насаджень в Карпатському регіоні та істотне її збільшення – в зонах Степу та Лісостепу.

Вишня.     Загальна площа насаджень - 8,8 тис. га. Близько 60 % промислових насаджень вишні має бути зосереджено в зоні Степу (переважно східна і південна частини), близько 30 % - в зоні Лісостепу (східна частина і Придністров’я) і близько 10 % - в інших регіонах, причому, як правило, не промислових, а розміщених на присадибних ділянках.

          Слива. Загальна площа промислових насаджень  становитиме 11,6 тис. га. Близько 50 % промислових насаджень сливи має бути зосереджено в зоні Степу (Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська і Одеська області) та близько 40 % - в зоні Лісостепу (Харківська, Полтавська, Вінницька, Хмельницька області). Решта – 10 % площ – може бути розміщена в інших регіонах, придатних для вирощування цієї породи, причому це, як правило, нетоварні насадження на присадибних ділянках населення.

Черешня. Загальна площа  промислових насаджень – 10,0 тис. га. При цьому 85-90 % насаджень слід зосередити в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській і Одеській областях і на придатних землях Криму.

Абрикоса. З загальної площі насаджень 5,2 тис. га близько 35% всіх промислових насаджень слід розмістити на придатних ґрунтах південного Степу, близько 40 %  -   центральному Степу, на Поділлі,  в Придністров’ї і частково – на Волині, а решта - на придатних ґрунтах в регіонах ризикованого його вирощування (східний Степ, Лісостеп).

Персик. З загальної площі насаджень близько 85 % відсотків промислових насаджень персика слід розмістити в південному Степу України, а решту - у Закарпатті, на Придністров’ї, Поділлі, в центральному Степу України.

Горіхоплідні. Для культури волоського горіха найбільш сприятливі умови в Придністров’ї та в Закарпатті, для фундука – в Степу та Лісостепу, а для мигдалю – в Криму.

 

6.2. Сортова політика

 

Структура і якісні показники породно-сортового складу промислових насаджень повинні щорічно уточнюватись і коригуватись згідно з нормативними параметрами Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні, які підтверджуються  Державними актами реєстрації сорту, а майнові права – в Державному реєстрі сортів рослин придатних для поширення в Україні. Рекомендації щодо вирощування певного сорту на регіональному та мікро-регіональному рівнях  розро***ються науково-дослідними установами по садівництву.

         Яблуня. Культура є основною у виробництві свіжої плодової продукції. Для неї оптимальним буде вирощування сортів різних строків достигання у такому співвідношенні : літні -5, осінні-15  та зимові -80 %.

         Для вирощування зимових та пізньозимових сортів (близько 60 %) найбільш сприятливими є регіони  Степової та Лісостепової зони.

         В більш північних регіонах та з меншою кількістю тепла – навпаки, осінні та ранньозимові  сорти (до 80 %). 

         Нарощування сировинної бази для переробки (соки, пюре, джеми) найдоцільніше з підбором та вирощуванням сортів в регіонах Лісостепу та західного Полісся.

         Груша. При провідному значенні сортів осінньої групи, що забезпечать врожайність високоякісних плодів 20-25 т/га, нарощування площ відбуватиметься під сортами, стійкими до бактеріозів та грибних хвороб листя. Зростатиме значення крупноплідних і високоякісних сортів.

         Головним фактором для впровадження і вирощування зимових сортів має бути будівництво і наявність сховищ для зберігання охолоджених плодів та в умовах регульованого газового середовища.

          Слива. До 2010 р. найбільший попит матимуть існуючі та виведені нові сорти, стійкі до «шарки» і з високими товарними якостями і рівнем врожайності  20-30 т/га. По строках достигання, до 75-80 % займатимуть сорти саме універсального значення (для заморозки, сушки, переробки) – тобто  пізньостиглі сорти з групи «угорок».

         Алича крупноплідна. Спостерігатиметься динаміка збільшення площ під крупноплідними сортами гібридного походження столового та універсального (в т.ч. консервування та купажування соків) значення. Конкурентоздатність кращих сортів аличі з масою плодів понад 35г, визначатиметься саме стійкістю до пошкодження «сливовими» шкідниками, а відповідно – і екологічно чистою продукцією, в межах 25-35 т/га, хоча і з дещо завищеним вмістом органічних кислот.

Вишня. Основними вимогами до сортів будуть їх екологічна толерантність, швидкоплідність, висока якість плодів та придатність їх до механізованого збору. Близько 30% займатимуть сорти столового призначення різних строків достигання. Інші сорти будуть використовуватись для різноманітних видів технічної переробки.

Конкурентоздатними будуть частково- та самоплідні сорти, стійкі до грибних захворювань (кокомікоз та моніліоз), придатні до механізованого збору плодів високої якості.

         Черешня. Розміщення основних промислових насаджень зосереджуватиметься переважно в південних регіонах  країни.   Серед сортів кращими будуть нові, крупноплідні (масою біля 10 г), що формують плоди високих товарних і смакових якостей.

Конкурентоздатність сортів визначатиме, поряд із крупноплідністю, їх стійкість до хвороб, зокрема, до кокомікозу та моніліозу. Крім того, плоди їх повинні бути стійкими до розтріскування.

         Абрикоса. За умови вирощування  в найсприятливіших мікро-регіональних зонах, перевагу матимуть існуючі та нові вітчизняні і зарубіжні   крупноплідні сорти. Незначний відсоток займатимуть ранні сорти, та зростатимуть площі під сортами з солодким та високим на органічні масла ядром – для використання в косметичній та медичній промисловості.  

         Персик.  Матиме місце динаміка збільшення площ в основному під жовтом’ясими сортами універсального використання (консервування, виготовлення соків з мякоттю, купажування з іншими плодами), а також білом'ясими сортами, стійкими до умов перезимівлі та кучерявості листя. Суниця. В групі ранніх провідне місце займатимуть сорти вітчизняної селекції. В групі середньопізніх – основу складатимуть інтродуковані та вітчизняні сорти. Для споживання свіжими при сезонному вирощуванні (за технологією однорядної чи стрічкової посадки зеленої та розсади «фріго») основними будуть ранньостиглі сорти. Основу для вирощування ягід універсального значення  (заморожування, наповнювачів молокопродуктів, джемів та ін.) становитимуть як вітчизняні, так і західноєвропейські сорти з врожайністю 20 -25 т/га. Для позасезонного вирощування зростатиме значення  нейтральних до довжини світлового дня, та ремонтантних і традиційних сортів для вирощування в теплицях, що забезпечить продуктивність в 25 – 30 т/га.

Смородина чорна та порічки. Промислові насадження цих кущових ягідників будуть розміщені переважно в центральних, північних та західних регіонах України. Економічно виправданим є розміщення плантацій максимально близько до потенційних споживачів ягідної продукції, якими є великі міста (ринок свіжої продукції) та переробні підприємства.

Сортова політика базуватиметься на вітчизняному сортименті. Сорти смородини чорної української селекції займатимуть не менше 90 %, а порічок (червоних та білих) – не менше 70 % усього промислового сортименту, про що свідчать дані щодо закладки молодих насаджень цих культур за         2003-2007 рр. та тенденції, які намітились за даний період.

Вирощування універсальних сортів на великих площах можливе лише за умови використання ягодозбиральних комбайнів. Для більшості сортів порічок та окремих сортів смородини чорної (особливо сортів з довгими гронами типу Черешнева) основним способом збирання врожаю залишатиметься ручний збір.

         Малина. Зростатиме попит на сорти з великими і смачними ягодами, але придатних як для класичних однорядних, так і  V–подібних  і штамбових технологій. Суттєвий відсоток займуть сорти для позасезонного вирощування – ремонтантні для відкритого ґрунту та кращі для вирощування в теплицях.

         Аґрус. Провідне місце посідатимуть сорти великоплідні, з десертними смаковими якостями, але зростатиме питома вага зелено- і жовто плідних та стійких до борошнистої роси  сортів, незалежно від їх  географічного походження. Динамічне впровадження штамбової технології вимагатиме отримання нових крупноплідних сортів, при добрій сумісності з підщепою (або достатньою сильнорослістю в кореневласній культурі) та слабошипуватістю.

 

6.3. Розвиток розсадницької бази для виробництва оздоровленого садивного матеріалу плодових та ягідних культур

 

Для планомірного розширення і відтворення садів у сільськогосподарських підприємствах України необхідно кожного року закладати нові насадження щонайменше на площі 10 тис. га. Відповідно до таких обсягів нових насаджень щорічно до 2025 року виробництво саджанців плодових культур має бути збільшеним  у 1,4 рази, а кущових ягідників – у 2,2 рази порівняно з 2006 роком.

Виробництво садивного матеріалу в розсадницьких господарствах України в подальшому повинно повністю проводитись на безвірусній основі. До 2010 року частку безвірусного садивного матеріалу у виробництві необхідно довести до 20 %, до 2015 року – до 50 %, і до 2020 року  до 100 %.

Для виробництва достатньої кількості садивного матеріалу необхідно:

створити безвірусні базові маточники плодових та ягідних культур в галузевих наукових установах та базових підприємствах;

використовувати біотехнологічні методи прискореного розмноження безвірусного садивного матеріалу (культура верхівкових меристем, зелене живцювання);

провести  інвентаризацію наявних маточних, маточно-живцевих та плодових   насаджень  в Україні;

здійснити  закладання у необхідній кількості  нових виробничих маточних насаджень плодових і ягідних порід,  маточно-насіннєвих і маточно-живцевих садів;

впровадити систему сертифікації садивного матеріалу плодових і ягідних культур в Україні;

для визначення етапів розмноження, фітосанітарного стану і якості садивного матеріалу ввести до Державних стандартів категорії етапів розмноження (біологічні категорії) – «Прибазовий», «Базовий», «Сертифікований», «Стандартний», категорії фітосанітарного стану (фітосанітарний статус) – «Вільний від вірусів», «Тестований на віруси» та категорії  якості – «I сорт», «II сорт»;

розробити  і налагодити виробництво вітчизняних тест-систем для ІФА з метою тестування основних вірусів плодових, ягідних і декоративних рослин;

постійно здійснювати контроль за виробництвом (в т.ч. на присадибних ділянках) та завезенням із-за кордону садивного матеріалу плодових і ягідних культур.

 

6.4. Прогресивні технології виробництва плодів і ягід

 

Одним з головних напрямків докорінних змін економічної ситуації в галузі на найближчу перспективу є поліпшення використання наявних ресурсів господарств і біокліматичного потенціалу регіонів завдяки впровадженню інтенсивних ресурсозберігаючих технологій.

Технології вирощування зерняткових культур. Основною технологією в південних регіонах за умов зрошення та фертигації залишиться вирощування яблуні на слаборослій підщепі М 9.  В центральних і північних регіонах перевагу матимуть морозостійкі карликові підщепи  типу 62-396,  57-257, 57-476; Д-1071; КД-4 та КД-5. Такі насадження з формуванням веретеноподібних крон при схемі садіння дерев 3,5-4 × 1- 2 м  забезпечать продуктивність в межах  35-40 т/га.

         Сади на середньорослих і напівкарликових підщепах ММ106, 57-490, Д-471, М26, 54-118, 57-545 не потребують зрошення та опори і створюватимуться в різних зонах садівництва за схемою 4-5 х 2-3м та при формуванні веретеноподібних крон. Урожайність 35-40 т/га.

В Поліссі, Степу та Криму в структурі насаджень певну частку матимуть сади окремих сортів на насіннєвих підщепах, що обумовлюється особливостями ґрунтових і кліматичних умов (морозостійкість і проблеми вологозабезпечення). Дерева в таких насадженнях висаджуватимуться за схемою 5-6 × 3- 4 м, а крони слід формувати по системі малогабаритного веретена, багатовісної та двохплоскісної з потенціалом врожайності в         35-40 т/га.

Промислова культура груші найдоцільніша в південних регіонах країни, в Придністров’ї, Буковині, Вінниччині, Хмельниччині та Закарпатті. Технологія вирощування передбачає використання слаборослих клонових підщеп айви типу В-29, ІС 4-12, ІС 2-10 та Айви-С при розміщенні дерев      4-5 × 2- 3 м з формуванням веретеноподібних крон.Схожі новини
 • Присяжнюк: 1,5%-й збір на розвиток садівництва і виноградарства дозволить Україні зменшити імпортозалежність та уникнути сезонного коливання цін
 • Експерт: 50-65% фруктів і ягід в Україні - імпортовані
 • Експерт: понад 30% площ промнасаджень в Україні - непродуктивні
 • Галузева програма розвитку садівництва україни на період до 2025 року
 • Проектування створення багаторічних насаджень

 • Додати комментар
  reload, if the code cannot be seen

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.