Аграрний тиждень. Україна
» » КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ
» » КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ

  КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ


  КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР. Після того як пройдено всі процедури узгодження, збору документів і оцінки кредитоспроможності та в разі позитивного рішення банку щодо надання кредиту, між позичальником і банком укладається кредитний договір. Кредитні договори визначають взаємні зобов'язання та відповідальність сторін і не можуть змінюватися в односторонньому порядку без обопільної згоди, тобто визначаються умови кредитування (розмір процентних ставок, терміни погашення кредиту, періодичність сплати відсотків, комісій тощо).
  Відповідно до договору банк зобов'язується надати підприємству обумовлену суму грошей у визначений термін, підприємство – використати отримані гроші на цілі, зазначені в договорі, та своєчасно і в повному обсязі повернути позику й відсотки за нею.
  Зміст кредитного договору розробляється комерційним банком самостійно на основі типової форми кредитного договору. Кредитний договір укладається в письмовій формі й підписується обома сторонами. Однією стороною є банк (а не кредитний відділ банку), другою – підприємство. Підписують договір уповноважені особи сторін, які його укладають.
  У кредитному договорі вказується мета використання кредиту, умови, порядок кредитування, вид забезпечення кредиту, порядок нарахування і сплати відсотків, права та обов'язки сторін, відповідальність за невиконання умов договору.
  Кредитний договір зазвичай включає такі розділи:
  – найменування сторін, їхня організаційно-правова форма та уповноважені (відповідальні) особи;
  – предмет договору (вказується мета, вид кредиту, сума та строк кредитування);
  – умови договору (спосіб забезпечення: застава, гарантія, поручительство тощо);
  – порядок надання і погашення позики (механізм видачі і погашення кредиту, графік сплати відсотків);
  – права та обов'язки сторін;
  – відповідальність сторін за порушення умов договору;
  – порядок вирішення суперечок;
  – термін дії договору (встановлюється з дня надання кредиту і до повного погашення позики і відсотків за нею);
  – юридичні адреси сторін;
  – підписи сторін.
  За невиконання або неналежне виконання умов договору винна сторона несе правову відповідальність. Суперечки, які виникають між сторонами, розглядаються в господарському суді. Постанова господарського суду є обов'язковою до виконання.

  КРЕДИТНИЙ МОНІТОРИНГ. Контроль банку за виконанням умов кредитного договору або кредитний моніторинг є необхідним елементом системи заходів комерційного банку з мінімізації кредитного ризику і забезпечення практичної реалізації всіх умов кредитування, насамперед, цільового використання коштів та своєчасного і повного їх повернення з виплатою нарахованих відсотків. Кредитний моніторинг починається відразу після надання позики клієнту і продовжується впродовж усього життєвого циклу наданого кредиту. У процесі контролю за кредитними операціями банк приділяє також увагу питанням аналізу фінансового стану і змін у ньому, контролю за наданим позичальником забезпеченням.
  Контрольні заходи здійснюються на основі отриманої від позичальника фінансової звітності, отриманої в банку інформації про рух коштів на поточному рахунку, стан розрахунків між позичальником та його контрагентами та інформації, отриманої в результаті перевірок на місцях.
  Важлива увага приділяється виявленню ознак, які можуть негативним чином вплинути на повернення позики: зниження обсягів виробництва і реалізації продукції, виникнення збитків, збільшення кредиторської заборгованості, погіршення показників фінансового стану та інших параметрів господарської діяльності.
  Здійснюючи контроль за виконанням позичальником умов кредитного договору, банк протягом усього строку дії кредитного договору підтримує ділові контакти з позичальником, проводить перевірку стану збереження заставленого майна. У разі виявлення фактів використання не за цільовим призначенням банк має право достроково розірвати кредитний договір, що є підставою для стягнення всіх коштів в межах зобов'язань позичальника за кредитним договором.
  Позичальник несе відповідальність за додержання умов кредитного договору. В разі невиконання ним умов договору банк має право зупинити кредитування.

  ПОРЯДОК НАДАННЯ, ОПЛАТИ ТА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ. Кредити надаються суб'єктам господарської діяльності у безготівковій формі, шляхом оплати платіжних документів з позичкового рахунку як у національній, так і в іноземній валюті у порядку, визначеному чинним законодавством та нормативними актами Національного банку України, або шляхом перерахування на розрахунковий рахунок позичальника, якщо інше не передбачено кредитним договором, а також у готівковій формі для розрахунків зі здавачами сільськогосподарської продукції.
  У кредитних договорах може бути передбачена відповідальність позичальника за несвоєчасне повернення кредиту та відсотків за користування кредитом у вигляді стягнення кредитором пені в розмірі 0,5% і більше за кожний прострочений день у встановленому чинним законодавством порядку.
  Використати кошти кредиту на цілі, не передбачені кредитною угодою, не можна. У кредитному договорі передбачається відповідальність позичальника за використання не за цільовим призначенням кредиту у вигляді стягнення з позичальника штрафу в розмірі до 25% від розміру використаного не за призначенням кредиту у встановленому чинним законодавством порядку.
  Важливим фактором, що зазначається в кредитній угоді, є розмір відсоткової ставки. Ставка відсотка є «ціною» кредиту.
  Ставки відсотків залежать від міри ризику банку, терміну, на який надається позика, її обсягу, конкуренції, темпів інфляції, рівня попиту на кредитні ресурси, облікової ставки НБУ та від вартості залучених банком ресурсів.
  У разі зміни облікової ставки умови договору можуть переглядатися і змінюватися тільки на підставі взаємної згоди кредитора та позичальника.
  Для кредитів, що надаються в іноземній валюті, враховують також відсоткові ставки, які діють на міжнародних ринках капіталів.
  Відсотки за кредитними операціями нараховуються щомісячно в розмірі, передбаченому кредитним договором, за календарну кількість днів користування позикою.
  Середня відсоткова ставка за кредитами у національній валюті для сільськогосподарських товаровиробників становить від 14 до 30%, в іноземній валюті – від 12 до 22%.
  Процедура надання кредитів може бути різною за тривалістю і, як показали проведені нами дослідження, здебільшого вона займає у сільськогосподарських товаровиробників від двох тижнів до двох місяців.
  Погашення кредиту і нарахованих за ним відсотків (комісій) здійснюється позичальником з розрахункового чи поточного (валютного) рахунку. Якщо розрахунковий рахунок позичальника відкритий в іншому банку, погашення боргу за кредитом та сплата відсотків здійснюються платіжними дорученнями позичальника, а за умови визнання боргу позичальником платіжною вимогою банку у встановленому чинним законодавством порядку. У разі неможливості позичальником сплатити борг, він стягується з гарантів (поручителів) у встановленому чинним законодавством порядку.
  Кредит можна погашати:
  а) водночас;
  б) у розстрочку;
  в) достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника);
  г) з регресією платежів;
  д) після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу).
  Кошти для погашення заборгованості спершу направляються для сплати відсотків за користування кредитом, потім – простроченої заборгованості. Решта направляється на погашення основної суми кредиту.
  Відстрочення погашення кредиту з підвищенням відсоткової ставки здійснюється банком у виняткових випадках у разі виникнення у позичальника тимчасових фінансових ускладнень через непередбачені обставини (за умови вжиття позичальником відповідних заходів щодо їх усунення). Це відстрочення має бути оформлене додатковим договором між позичальником та банком, який є невід'ємною частиною кредитного договору.
  Строк кредиту, а також відсотки за користування кредитом (якщо інше не передбачено умовами кредитного договору) розраховуються з моменту отримання (зарахування на рахунок позичальника або сплати платіжних документів з позичкового рахунку позичальника) до повного погашення кредиту та відсотків за користування кредитом.
  Кредити підлягають погашенню у тій валюті, у якій вони були надані, якщо інше не зазначено в угоді.
  У кредитному договорі обов'язково передбачається відповідальність позичальника за несвоєчасне повернення кредиту та відсотків за користування кредитом у вигляді стягнення кредитором пені в розмірі 0,5% і більше за кожний прострочений день у встановленому чинним законодавством порядку.
  Графік погашення відсотків банки можуть встановлювати різноманітні. Але, як правило, банки вимагають від позичальника щомісячне погашення відсотків. Проте, залежно від кредитного проекту (переважно це довгострокові проекти – будівництво, придбання обладнання тощо), може встановлюватися гнучкий графік погашення відсотків.
  Джерелами погашення кредиту є доходи позичальника, а у разі його фінансової неспроможності – виручка від реалізації заставленого майна, кошти гаранта, страхової компанії.
  Погашення наданого кредиту при настанні строку платежу здійснюється в порядку, визначеному кредитним договором, шляхом списання коштів з розрахункового рахунку позичальника згідно з оформленими строковими зобов'язаннями. Позичальник може достроково погасити одержаний кредит платіжним дорученням.
  Якщо підприємство не має змоги вчасно погасити кредит, необхідно домовитися з банком про відстрочку. Відстрочення погашення кредиту здійснюється банком у виняткових випадках. Наприклад, у разі виникнення у позичальника тимчасових фінансових ускладнень через непередбачені обставини, за умови прийняття позичальником відповідних заходів щодо їх усунення. Це відстрочення має бути оформлене додатковим договором між позичальником та банком. У разі відстрочення погашення кредиту банком встановлюється підвищений відсоток за користування кредитом.
  Коли ж відсутня домовленість про відстрочення погашення кредиту, банк має право на застосування штрафних санкцій у розмірах, передбачених договором.
  У випадку непогашення кредиту та нарахованих відсотків, банк звертається до господарського суду для стягнення заставленого позичальником майна, або вживає заходів щодо погашення боргу гарантом чи поручителем відповідно до чинного законодавства. У разі неможливості стягнення, банк з метою задоволення своїх претензій може звертатися з письмовою заявою до господарського суду для порушення справи про банкрутство боржника.

  Олена ГУДЗЬ,
  доцент НАУ, кандидат економічних наук, с.н.с. ННЦ (Інститут аграрної економіки)

  Схожі новини
 • Земельний банк кредитуватиме аграріїв під 10% річних
 • КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ
 • КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ
 • КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ
 • ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ СХЕМ КРЕДИТУВАННЯ

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ


КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР. Після того як пройдено всі процедури узгодження, збору документів і оцінки кредитоспроможності та в разі позитивного рішення банку щодо надання кредиту, між позичальником і банком укладається кредитний договір. Кредитні договори визначають взаємні зобов'язання та відповідальність сторін і не можуть змінюватися в односторонньому порядку без обопільної згоди, тобто визначаються умови кредитування (розмір процентних ставок, терміни погашення кредиту, періодичність сплати відсотків, комісій тощо).
Відповідно до договору банк зобов'язується надати підприємству обумовлену суму грошей у визначений термін, підприємство – використати отримані гроші на цілі, зазначені в договорі, та своєчасно і в повному обсязі повернути позику й відсотки за нею.
Зміст кредитного договору розробляється комерційним банком самостійно на основі типової форми кредитного договору. Кредитний договір укладається в письмовій формі й підписується обома сторонами. Однією стороною є банк (а не кредитний відділ банку), другою – підприємство. Підписують договір уповноважені особи сторін, які його укладають.
У кредитному договорі вказується мета використання кредиту, умови, порядок кредитування, вид забезпечення кредиту, порядок нарахування і сплати відсотків, права та обов'язки сторін, відповідальність за невиконання умов договору.
Кредитний договір зазвичай включає такі розділи:
– найменування сторін, їхня організаційно-правова форма та уповноважені (відповідальні) особи;
– предмет договору (вказується мета, вид кредиту, сума та строк кредитування);
– умови договору (спосіб забезпечення: застава, гарантія, поручительство тощо);
– порядок надання і погашення позики (механізм видачі і погашення кредиту, графік сплати відсотків);
– права та обов'язки сторін;
– відповідальність сторін за порушення умов договору;
– порядок вирішення суперечок;
– термін дії договору (встановлюється з дня надання кредиту і до повного погашення позики і відсотків за нею);
– юридичні адреси сторін;
– підписи сторін.
За невиконання або неналежне виконання умов договору винна сторона несе правову відповідальність. Суперечки, які виникають між сторонами, розглядаються в господарському суді. Постанова господарського суду є обов'язковою до виконання.

КРЕДИТНИЙ МОНІТОРИНГ. Контроль банку за виконанням умов кредитного договору або кредитний моніторинг є необхідним елементом системи заходів комерційного банку з мінімізації кредитного ризику і забезпечення практичної реалізації всіх умов кредитування, насамперед, цільового використання коштів та своєчасного і повного їх повернення з виплатою нарахованих відсотків. Кредитний моніторинг починається відразу після надання позики клієнту і продовжується впродовж усього життєвого циклу наданого кредиту. У процесі контролю за кредитними операціями банк приділяє також увагу питанням аналізу фінансового стану і змін у ньому, контролю за наданим позичальником забезпеченням.
Контрольні заходи здійснюються на основі отриманої від позичальника фінансової звітності, отриманої в банку інформації про рух коштів на поточному рахунку, стан розрахунків між позичальником та його контрагентами та інформації, отриманої в результаті перевірок на місцях.
Важлива увага приділяється виявленню ознак, які можуть негативним чином вплинути на повернення позики: зниження обсягів виробництва і реалізації продукції, виникнення збитків, збільшення кредиторської заборгованості, погіршення показників фінансового стану та інших параметрів господарської діяльності.
Здійснюючи контроль за виконанням позичальником умов кредитного договору, банк протягом усього строку дії кредитного договору підтримує ділові контакти з позичальником, проводить перевірку стану збереження заставленого майна. У разі виявлення фактів використання не за цільовим призначенням банк має право достроково розірвати кредитний договір, що є підставою для стягнення всіх коштів в межах зобов'язань позичальника за кредитним договором.
Позичальник несе відповідальність за додержання умов кредитного договору. В разі невиконання ним умов договору банк має право зупинити кредитування.

ПОРЯДОК НАДАННЯ, ОПЛАТИ ТА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ. Кредити надаються суб'єктам господарської діяльності у безготівковій формі, шляхом оплати платіжних документів з позичкового рахунку як у національній, так і в іноземній валюті у порядку, визначеному чинним законодавством та нормативними актами Національного банку України, або шляхом перерахування на розрахунковий рахунок позичальника, якщо інше не передбачено кредитним договором, а також у готівковій формі для розрахунків зі здавачами сільськогосподарської продукції.
У кредитних договорах може бути передбачена відповідальність позичальника за несвоєчасне повернення кредиту та відсотків за користування кредитом у вигляді стягнення кредитором пені в розмірі 0,5% і більше за кожний прострочений день у встановленому чинним законодавством порядку.
Використати кошти кредиту на цілі, не передбачені кредитною угодою, не можна. У кредитному договорі передбачається відповідальність позичальника за використання не за цільовим призначенням кредиту у вигляді стягнення з позичальника штрафу в розмірі до 25% від розміру використаного не за призначенням кредиту у встановленому чинним законодавством порядку.
Важливим фактором, що зазначається в кредитній угоді, є розмір відсоткової ставки. Ставка відсотка є «ціною» кредиту.
Ставки відсотків залежать від міри ризику банку, терміну, на який надається позика, її обсягу, конкуренції, темпів інфляції, рівня попиту на кредитні ресурси, облікової ставки НБУ та від вартості залучених банком ресурсів.
У разі зміни облікової ставки умови договору можуть переглядатися і змінюватися тільки на підставі взаємної згоди кредитора та позичальника.
Для кредитів, що надаються в іноземній валюті, враховують також відсоткові ставки, які діють на міжнародних ринках капіталів.
Відсотки за кредитними операціями нараховуються щомісячно в розмірі, передбаченому кредитним договором, за календарну кількість днів користування позикою.
Середня відсоткова ставка за кредитами у національній валюті для сільськогосподарських товаровиробників становить від 14 до 30%, в іноземній валюті – від 12 до 22%.
Процедура надання кредитів може бути різною за тривалістю і, як показали проведені нами дослідження, здебільшого вона займає у сільськогосподарських товаровиробників від двох тижнів до двох місяців.
Погашення кредиту і нарахованих за ним відсотків (комісій) здійснюється позичальником з розрахункового чи поточного (валютного) рахунку. Якщо розрахунковий рахунок позичальника відкритий в іншому банку, погашення боргу за кредитом та сплата відсотків здійснюються платіжними дорученнями позичальника, а за умови визнання боргу позичальником платіжною вимогою банку у встановленому чинним законодавством порядку. У разі неможливості позичальником сплатити борг, він стягується з гарантів (поручителів) у встановленому чинним законодавством порядку.
Кредит можна погашати:
а) водночас;
б) у розстрочку;
в) достроково (за вимогою кредитора або за заявою позичальника);
г) з регресією платежів;
д) після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу).
Кошти для погашення заборгованості спершу направляються для сплати відсотків за користування кредитом, потім – простроченої заборгованості. Решта направляється на погашення основної суми кредиту.
Відстрочення погашення кредиту з підвищенням відсоткової ставки здійснюється банком у виняткових випадках у разі виникнення у позичальника тимчасових фінансових ускладнень через непередбачені обставини (за умови вжиття позичальником відповідних заходів щодо їх усунення). Це відстрочення має бути оформлене додатковим договором між позичальником та банком, який є невід'ємною частиною кредитного договору.
Строк кредиту, а також відсотки за користування кредитом (якщо інше не передбачено умовами кредитного договору) розраховуються з моменту отримання (зарахування на рахунок позичальника або сплати платіжних документів з позичкового рахунку позичальника) до повного погашення кредиту та відсотків за користування кредитом.
Кредити підлягають погашенню у тій валюті, у якій вони були надані, якщо інше не зазначено в угоді.
У кредитному договорі обов'язково передбачається відповідальність позичальника за несвоєчасне повернення кредиту та відсотків за користування кредитом у вигляді стягнення кредитором пені в розмірі 0,5% і більше за кожний прострочений день у встановленому чинним законодавством порядку.
Графік погашення відсотків банки можуть встановлювати різноманітні. Але, як правило, банки вимагають від позичальника щомісячне погашення відсотків. Проте, залежно від кредитного проекту (переважно це довгострокові проекти – будівництво, придбання обладнання тощо), може встановлюватися гнучкий графік погашення відсотків.
Джерелами погашення кредиту є доходи позичальника, а у разі його фінансової неспроможності – виручка від реалізації заставленого майна, кошти гаранта, страхової компанії.
Погашення наданого кредиту при настанні строку платежу здійснюється в порядку, визначеному кредитним договором, шляхом списання коштів з розрахункового рахунку позичальника згідно з оформленими строковими зобов'язаннями. Позичальник може достроково погасити одержаний кредит платіжним дорученням.
Якщо підприємство не має змоги вчасно погасити кредит, необхідно домовитися з банком про відстрочку. Відстрочення погашення кредиту здійснюється банком у виняткових випадках. Наприклад, у разі виникнення у позичальника тимчасових фінансових ускладнень через непередбачені обставини, за умови прийняття позичальником відповідних заходів щодо їх усунення. Це відстрочення має бути оформлене додатковим договором між позичальником та банком. У разі відстрочення погашення кредиту банком встановлюється підвищений відсоток за користування кредитом.
Коли ж відсутня домовленість про відстрочення погашення кредиту, банк має право на застосування штрафних санкцій у розмірах, передбачених договором.
У випадку непогашення кредиту та нарахованих відсотків, банк звертається до господарського суду для стягнення заставленого позичальником майна, або вживає заходів щодо погашення боргу гарантом чи поручителем відповідно до чинного законодавства. У разі неможливості стягнення, банк з метою задоволення своїх претензій може звертатися з письмовою заявою до господарського суду для порушення справи про банкрутство боржника.

Олена ГУДЗЬ,
доцент НАУ, кандидат економічних наук, с.н.с. ННЦ (Інститут аграрної економіки)

Схожі новини
 • Земельний банк кредитуватиме аграріїв під 10% річних
 • КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ
 • КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ
 • КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ
 • ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ СХЕМ КРЕДИТУВАННЯ

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.