Аграрний тиждень. Україна
» » Органічне землеробство. Окреме і комплексне застосування.
» » Органічне землеробство. Окреме і комплексне застосування.

  Органічне землеробство. Окреме і комплексне застосування.


  Ми вивчили вплив комплексного застосування біопрепаратів на біологічні властивості ґрунтів і урожайність агрокультур за умов ведення органічного землеробства та визначили ефективність окремого і поєднаного застосування мікробних препаратів, спрямованих на оптимізацію мінерального живлення і стимуляцію росту рослин та препаратів, спрямованих на їх захист від фітопатогенів.

  У результаті досліджень визначено ефективність поєднаного застосування біопрепаратів Поліміксобактерин і Хетомік, Поліміксобактерин і Екостерн за вирощування кукурудзи за впливом на структуру й функціонування мікробіоценозів та біологічну активність ґрунту в прикореневій зоні рослин, ріст, розвиток і урожай рослин. А ще визначено ефективність поєднаного застосування біопрепаратів Діазобактерин і Хетомік, Діазобактерин і Екостерн за вирощування гречки за впливом на мікрофлору та біохімічну активність ґрунту прикореневої зони рослин і урожай. Мікробні препарати Поліміксобактерин, Хетомік та Діазобактерин створено в Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, Екостерн – ПП «БТУ Ценр».

           Дослідження проводились у мікропольовому досліді, який було закладено у тривалому стаціонарному польовому досліді відділу агрохімії з вивчання різних систем землеробства на ділянках з органічною системою землеробства (ДП ДГ «Граківське» ННЦ ІҐА, смт Коротич Харківського р-ну, Харківщина) на чорноземі опідзоленому (площа ділянки - 1 м2, повторність 3-разова).

           Поліміксобактерин, створений на основі фосфатмобілізувальних бактерій Paenibacillus polymyxa (штам КВ), призначений для підвищення урожайності соняшнику, кукурудзи та деяких інших культур. Хетомік створено на основі гриба Chaetomium cochliodes 3250 з високою антагоністичною активністю до багатьох фітопатогенних грибів (Fusarium oxysporum, F. culmorum, Bipolaris sorokiniana (синонім Helmintosporium sativum) та ін.). Вплив Хетоміка на рослини багатофункціональний: він не лише захищає рослини від хвороб, а й стимулює їх ріст завдяки вмісту фітогормонів (ауксинів, гіберелінів).

           Діазобактерин містить селекціонований штам Azospirillum brasilense 18-2. Дія Діазофіту спрямована на підвищення активності процесу фіксації азоту атмосфери в кореневій зоні інокульованих рослин. Екостерн виробляється на основі широко розповсюджених ґрунтових мікроміцетів роду Trichoderma (T. lignorum, T. harzianum). Вони відрізняються високою антагоністичною активністю до фітопатогенних грибів – збудників хвороб агрокультур (пригнічують розвиток грибів F. oxysporum, F. moniliforme, F. roseum, F. solani, що викликають кореневі гнилі зернових та овочевих культур, фузаріозне в’янення рослин, ураження плодів і зерна, інгибують розвиток B. sorokiniana, який викликає звичайну кореневу гниль зернових).

           За допомогою комплексу біологічних показників надано порівняльну оцінку стану мікрофлори ґрунту прикореневої зони рослин за умов застосування біопрепаратів як окремо, так і у різних комбінаціях, та без їх використання в органічній системі землеробства. Встановлено вплив поєднаного застосування мікробних препаратів різного призначення на чисельність представників окремих еколого-функціональних груп, агрономічно корисних мікроорганізмів, ферментативну активність у прикореневій зоні рослин, урожайність агрокультур.

           Застосування біопрепаратів та їх різних комбінацій за вирощування кукурудзи позитивно вплинуло на чисельність микроорганізмів азотного циклу в ґрунті прикореневої зони в середині вегетації рослин (рис. 1).

   

  Рис. 1. Вплив застосування біопрепаратів різного призначення та їх комбінацій на чисельність мікроорганізмів, що засвоюють азот, у ґрунті прикореневої зони рослин кукурудзи в середині вегетації (* – передпосівна обробка насіння послідовно обома препаратами; **–передпосівна обробка Поліміксобактерином, по вегетації – Хетоміком)

   

   

   

   

  Найбільший позитивний вплив на загальну чисельність евтрофної мікрофлори вчинило поєднане застосування Поліміксобактерину і Хетоміка та Поліміксобактерину і Екостерну. За поєднаного застосування біопрепаратів також спостерігалось покращення трофічного режиму ґрунту, про що свідчить зниження показника оліготрофності* з 0,70 на контролі до 0,30-0,32 на згаданих варіантах досліду.

           Застосування Хетоміка і Екостерну та їх поєднання з Поліміксобактерином суттєво зменшило кількість грибів у прикореневій зоні, як у середині, так і наприкінці вегетації, що опосередковано свідчить про покращення фітосанітарного стану ґрунту (рис. 2).

  *Показник оліготрофності – показник забезпеченості ґрунту легкозасвоюваними поживними речовинами, який виражається співвідношенням чисельності оліготрофних та евтрофних мікроорганізмів

   

   

  Рис. 2. Вплив застосування біопрепаратів різного призначення та їх комбінацій на чисельність мікроскопічних грибів у ґрунті прикореневої зони рослин кукурудзи в середині й наприкінці вегетації (* – передпосівна обробка насіння обома препаратами; *–передпосівна обробка Поліміксобактерином, по вегетації – Хетоміком)

   

   


  Під дією Поліміксобактерину і комплексного його застосування із обома біопестицидами істотно зросла чисельність агрономічно корисних фосфатмобілізувальних бактерій (табл. 1). Найбільше зростання їх чисельності відбулося за передпосівної обробки насіння окремо Поліміксобактерином та його сумісного застосування з Хетоміком.

   

  Табл. 1. Вплив застосування біопрепаратів Поліміксобактерин, Хетомік і Екостерн та їх комбінацій на чисельність фосфатмобілізувальних бактерій в прикореневій зоні рослин кукурудзи

   

  Варіант досліду

  У середині вегетації

  Наприкінці вегетації

  Середнє за вегетацію

  бактерії, що розчи-няють мінеральні фосфати

  бактерії, що розчи-няють органічні фосфати

  бактерії, що розчи-няють мінеральні фосфати

  бактерії, що розчи-няють органічні фосфати

  бактерії, що розчи-няють мінеральні фосфати

  бактерії, що розчи-няють органічні фосфати

  Контроль

  17,11

  28,78

  15,63

  2,32

  16,37

  15,55

  Поліміксобактерин

  23,94

  36,29

  19,04

  2,56

  21,49

  19,43

  Хетомік

  23,18

  29,48

  15,24

  2,13

  19,21

  15,81

  Поліміксобактерин + Хетомік *

  23,81

  35,99

  19,86

  9,93

  21,84

  22,96

  Поліміксобактерин + Хетомік **

  23,37

  31,29

  16,65

  10,86

  20,01

  21,08

  Екостерн

  18,22

  30,26

  14,33

  9,91

  16,28

  20,09

  Екостерн + Поліміксобактерин

  20,31

  34,76

  17,96

  9,77

  19,14

  22,27

  НІР0,05

  3,08

  4,26

  1,02

  0,22

   

  * – передпосівна обробка насіння обома препаратами; * – передпосівна обробка Поліміксобактерином, по вегетації – Хетоміком

   

           Відмічено також підвищення ферментативної активності ґрунту в прикореневій зоні рослин за комплексного застосування Поліміксобактерину і біопестицидів: максимально за вегетацію на 48%.

           Зазначено позитивний вплив застосування біопрепаратів удобрювальної і захисної дії та їх різних комбінацій за вирощування гречки на чисельність мікроорганізмів, що утилізують азот органічних і мінеральних сполук у ґрунті прикореневої зони в середині вегетації рослин (рис. 3).

   

   

  Рис. 3. Вплив застосування біопрепаратів різного призначення та їх комбінацій на чисельність мікроорганізмів, що засвоюють азот, у ґрунті прикореневої зони рослин гречки в середині вегетації (* – передпосівна обробка насіння обома препаратами; *–передпосівна обробка Діазобактерином, по вегетації – Хетоміком)

   

   

   

  Застосування біопестицидів Хетомік і Екостерн, а також їх поєднання з Діазобактерином призвело до значного зниження кількості мікроміцетів у прикореневій зоні гречки у середині вегетації, що зменшує ризик грибних захворювань рослин, проте наприкінці вегетації цей ефект вже не спостерігається (рис. 4). Найбільше пригнічував розвиток грибів у середині вегетації Хетомік, застосований окремо, а наприкінці вегетації – у поєднанні з Діазобактерином.

   

  Рис. 4. Вплив застосування біопрепаратів різного призначення та їх комбінацій на чисельність мікроскопічних грибів у ґрунті прикореневої зони рослин гречки в середині й наприкінці вегетації (* – передпосівна обробка насіння обома препаратами; *–передпосівна обробка Діазобактерином, по вегетації – Хетоміком)

   

   

   

  Звертає на себе увагу те, що за застосування всіх біопрепаратів достовірно зросла чисельність агрономічно корисних діазотрофних бактерій (табл. 2), причому як у середині, так і наприкінці вегетації. Найвищу чисельність мікроорганізмів цієї групи в обидва строки спостережень зафіксовано за умов поєднаного застосування Діазобактерину і Екостерну.

  Оптимізація мінерального живлення рослин компонентами біопрепаратів та активізація аборигенної мікрофлори і позитивних ґрунтово-біологічних процесів, підвищення біологічної активності ґрунту в прикореневій зоні рослин відбилися на врожаї сільгоспкультур (табл. 3).

  Урожай надземної маси сирих рослин кукурудзи зріс за застосування Поліміксобактерину на 19%, за передпосівної обробки насіння Хетоміком – на 43%, за поєднаного застосування Поліміксобактерину і Хетоміка шляхом передпосівної обробки насіння – на 13%, за поєднаного застосування Поліміксобактерину і Хетоміка у разі додаткової обробки рослин по вегетації Хетоміком – на 16%, на стільки ж приблизно (15%) підвищився урожай кукурудзи при застосуванні Екостерну, а поєднане застосування Екостерну і Поліміксобактерину збільшило урожай на 10%.

  Табл. 2. Вплив застосування біопрепаратів Діазобактерин, Хетомік і Екостерн на чисельність азотфіксувальних бактерій в прикореневій зоні рослин гречки

  Варіант досліду

  У середині вегетації

  Наприкінці вегетації

  Середнє за вегетацію

  Контроль

  18,09

  7,48

  12,79

  Діазобактерин

  25,47

  9,18

  17,33

  Хетомік

  26,14

  12,62

  19,38

  Діазобактерин + Хетомік*

  24,47

  10,36

  17,42

  Діазобактерин + Хетомік**

  25,71

  14,96

  20,34

  Екостерн

  29,09

  15,50

  22,30

  Екостерн + Діазобактерин

  34,91

  17,54

  26,23

  НІР0,05

  4,36

  1,22

  * – передпосівна обробка насіння обома препаратами; *–передпосівна обробка Діазобактерином, по вегетації – Хетоміком

  Табл. 3. Вплив поєднаного застосування біопрепаратів удобрювальної і захисної дії на урожай сільськогосподарських культур, кг/м2

  Кукурудза

  Гречка

  Варіант досліду

  Маса сирої надземної частини рослин

  Маса сирих початків

  Варіант досліду

  Маса сирої надземної частини рослин

  Маса зерна

  Контроль

  1,500

  0,680

  Контроль

  0,400

  0,0425

  Поліміксобактерин

  1,780

  0,910

  Діазобактерин

  0,500

  0,0675

  Хетомік

  2,150

  1,130

  Хетомік

  0,500

  0,0614

  Поліміксобактерин + Хетомік*

  1,700

  0,850

  Діазобактерин + Хетомік*

  0,700

  0,0670

  Поліміксобактерин + Хетомік**

  1,745

  0,860

  Діазобактерин + Хетомік**

  0,700

  0,0785

  Екостерн

  1,720

  0,800

  Екостерн

  0,650

  0,0816

  Екостерн + Поліміксобактерин

  1,645

  0,750

  Екостерн + Діазобактерин

  0,750

  0,0762

  НІР0,05

  0,230

  0,160

  НІР0,05

  0,085

  0,0160

  * – передпосівна обробка насіння обома препаратами; *–передпосівна обробка Поліміксобактерином, по вегетації – Хетоміком

  Урожай сирих початків збільшився за застосування Поліміксобактерину в 1,3 рази, за обробки насіння Хетоміком – в 1,7; за поєднаного застосування передпосівної обробки насіння Поліміксобактерином і Хетоміком та у разі додаткової обробки рослин по вегетації Хетоміком – на 25%, на 18% підвищився урожай кукурудзи при застосуванні Екостерну і на 10% - за поєднаного застосування Екостерну і Поліміксобактерину.

  Використання Діазобактерину підвищило масу сирих рослин гречки, зібрану з ділянки площею 1м2, на 25%, на стільки ж підвищився урожай зеленої маси рослин гречки за передпосівної обробки насіння Хетоміком, за поєднаного застосування передпосівної обробки насіння Діазобактерином і Хетоміком та у разі додаткової обробки рослин по вегетації Хетоміком – маса сирих рослин зросла в 1,75 рази, а при застосуванні Екостерну і за поєднаного застосування Екостерну і Поліміксобактерину – в 1,6 та 1,9 рази відповідно.

  За застосування Діазобактерину врожай зерна гречки збільшився в 1,6 рази, Хетоміка – в 1,4; за поєднаного застосування Діазобактерину і Хетоміка та Екостерну і Поліміксобактерину маса зерна гречки зросла в 1,8 рази, а при застосуванні Екостерну – в 1,9.

  Отже, за ступенем позитивного впливу на мікрофлору прикореневої зони кукурудзи найбільш ефективним було поєднане застосування Поліміксобактерину і Екостерну, урожай сирої маси і початків кукурудзи за такої обробки зріс на 10%. За впливом на урожай кращими були окремі застосування По

  ліміксобактерину і Хетоміка. Застосування Поліміксобактерину збільшило масу сирих рослин на 19%, урожай сирих початків підвищився в 1,3 рази, за застосування Хетоміка маса сирих рослин зросла на 43%, урожай сирих початків – в 1,7 рази.

  Найбільше зростання чисельності евтрофної мікрофло

  ри в прикореневій зоні гречки спостерігалось за поєднаного застосування Діазобактерину і Хетоміка та за окремого використання Екостерну. Як

  за поєднаного застосування інокуляції насіння Діазобактерином і Хетоміком, так і Екостерном і Поліміксобактерином відбулося зростання рослинної біомаси та урожаю зерна.

  Комплексне застосування біопрепаратів, спрямованих на оптимізацію мінерального живлення рослин і на захист їх від хвороб, сприяло зменшенню кількості грибної мікрофлори, збільшенню евтрофної мікрофлори в ґрунті прикореневої зони рослин та зростанню продуктивності сільгоспкультур.

  Одержані нами результати показали: поєднане застосування досліджуваних препаратів за вирощування кукурудзи та гречки в органічному землеробстві не є доцільним. Для застосування при вирощуванні кукурудзи на зерно можна рекомендувати передпосівну обробку насіння Хетоміком, а для вирощування гречки – Екостерном. Але отримані в дрібноділянковому досліді результати неодмінно мають бути перевірені й апробовані в умовах більших посівних площ.

   

   

  О. МАКЛЮК, канд. біол. наук, с.н.с.,

   

  О. НАЙДЬОНОВА, канд. біол. наук, с.н.с.

  ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії

  імені О.Н. Соколовського»

   

   

   

   

   

   

   

  Схожі новини
 • Мікробні препарати для сільськогосподарських культур
 • Підтримати зернові урожаю-2013
 • Допоможемо рослинам засвоїти азот
 • Для підвищення урожаю і поліпшення якості зерна гречки
 • ЕФЕКТИВНІ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОЖУТЬ БУТИ НЕДОРОГИМИ

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.

Органічне землеробство. Окреме і комплексне застосування.


Ми вивчили вплив комплексного застосування біопрепаратів на біологічні властивості ґрунтів і урожайність агрокультур за умов ведення органічного землеробства та визначили ефективність окремого і поєднаного застосування мікробних препаратів, спрямованих на оптимізацію мінерального живлення і стимуляцію росту рослин та препаратів, спрямованих на їх захист від фітопатогенів.

У результаті досліджень визначено ефективність поєднаного застосування біопрепаратів Поліміксобактерин і Хетомік, Поліміксобактерин і Екостерн за вирощування кукурудзи за впливом на структуру й функціонування мікробіоценозів та біологічну активність ґрунту в прикореневій зоні рослин, ріст, розвиток і урожай рослин. А ще визначено ефективність поєднаного застосування біопрепаратів Діазобактерин і Хетомік, Діазобактерин і Екостерн за вирощування гречки за впливом на мікрофлору та біохімічну активність ґрунту прикореневої зони рослин і урожай. Мікробні препарати Поліміксобактерин, Хетомік та Діазобактерин створено в Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, Екостерн – ПП «БТУ Ценр».

         Дослідження проводились у мікропольовому досліді, який було закладено у тривалому стаціонарному польовому досліді відділу агрохімії з вивчання різних систем землеробства на ділянках з органічною системою землеробства (ДП ДГ «Граківське» ННЦ ІҐА, смт Коротич Харківського р-ну, Харківщина) на чорноземі опідзоленому (площа ділянки - 1 м2, повторність 3-разова).

         Поліміксобактерин, створений на основі фосфатмобілізувальних бактерій Paenibacillus polymyxa (штам КВ), призначений для підвищення урожайності соняшнику, кукурудзи та деяких інших культур. Хетомік створено на основі гриба Chaetomium cochliodes 3250 з високою антагоністичною активністю до багатьох фітопатогенних грибів (Fusarium oxysporum, F. culmorum, Bipolaris sorokiniana (синонім Helmintosporium sativum) та ін.). Вплив Хетоміка на рослини багатофункціональний: він не лише захищає рослини від хвороб, а й стимулює їх ріст завдяки вмісту фітогормонів (ауксинів, гіберелінів).

         Діазобактерин містить селекціонований штам Azospirillum brasilense 18-2. Дія Діазофіту спрямована на підвищення активності процесу фіксації азоту атмосфери в кореневій зоні інокульованих рослин. Екостерн виробляється на основі широко розповсюджених ґрунтових мікроміцетів роду Trichoderma (T. lignorum, T. harzianum). Вони відрізняються високою антагоністичною активністю до фітопатогенних грибів – збудників хвороб агрокультур (пригнічують розвиток грибів F. oxysporum, F. moniliforme, F. roseum, F. solani, що викликають кореневі гнилі зернових та овочевих культур, фузаріозне в’янення рослин, ураження плодів і зерна, інгибують розвиток B. sorokiniana, який викликає звичайну кореневу гниль зернових).

         За допомогою комплексу біологічних показників надано порівняльну оцінку стану мікрофлори ґрунту прикореневої зони рослин за умов застосування біопрепаратів як окремо, так і у різних комбінаціях, та без їх використання в органічній системі землеробства. Встановлено вплив поєднаного застосування мікробних препаратів різного призначення на чисельність представників окремих еколого-функціональних груп, агрономічно корисних мікроорганізмів, ферментативну активність у прикореневій зоні рослин, урожайність агрокультур.

         Застосування біопрепаратів та їх різних комбінацій за вирощування кукурудзи позитивно вплинуло на чисельність микроорганізмів азотного циклу в ґрунті прикореневої зони в середині вегетації рослин (рис. 1).

 

Рис. 1. Вплив застосування біопрепаратів різного призначення та їх комбінацій на чисельність мікроорганізмів, що засвоюють азот, у ґрунті прикореневої зони рослин кукурудзи в середині вегетації (* – передпосівна обробка насіння послідовно обома препаратами; **–передпосівна обробка Поліміксобактерином, по вегетації – Хетоміком)

 

 

 

 

Найбільший позитивний вплив на загальну чисельність евтрофної мікрофлори вчинило поєднане застосування Поліміксобактерину і Хетоміка та Поліміксобактерину і Екостерну. За поєднаного застосування біопрепаратів також спостерігалось покращення трофічного режиму ґрунту, про що свідчить зниження показника оліготрофності* з 0,70 на контролі до 0,30-0,32 на згаданих варіантах досліду.

         Застосування Хетоміка і Екостерну та їх поєднання з Поліміксобактерином суттєво зменшило кількість грибів у прикореневій зоні, як у середині, так і наприкінці вегетації, що опосередковано свідчить про покращення фітосанітарного стану ґрунту (рис. 2).

*Показник оліготрофності – показник забезпеченості ґрунту легкозасвоюваними поживними речовинами, який виражається співвідношенням чисельності оліготрофних та евтрофних мікроорганізмів

 

 

Рис. 2. Вплив застосування біопрепаратів різного призначення та їх комбінацій на чисельність мікроскопічних грибів у ґрунті прикореневої зони рослин кукурудзи в середині й наприкінці вегетації (* – передпосівна обробка насіння обома препаратами; *–передпосівна обробка Поліміксобактерином, по вегетації – Хетоміком)

 

 


Під дією Поліміксобактерину і комплексного його застосування із обома біопестицидами істотно зросла чисельність агрономічно корисних фосфатмобілізувальних бактерій (табл. 1). Найбільше зростання їх чисельності відбулося за передпосівної обробки насіння окремо Поліміксобактерином та його сумісного застосування з Хетоміком.

 

Табл. 1. Вплив застосування біопрепаратів Поліміксобактерин, Хетомік і Екостерн та їх комбінацій на чисельність фосфатмобілізувальних бактерій в прикореневій зоні рослин кукурудзи

 

Варіант досліду

У середині вегетації

Наприкінці вегетації

Середнє за вегетацію

бактерії, що розчи-няють мінеральні фосфати

бактерії, що розчи-няють органічні фосфати

бактерії, що розчи-няють мінеральні фосфати

бактерії, що розчи-няють органічні фосфати

бактерії, що розчи-няють мінеральні фосфати

бактерії, що розчи-няють органічні фосфати

Контроль

17,11

28,78

15,63

2,32

16,37

15,55

Поліміксобактерин

23,94

36,29

19,04

2,56

21,49

19,43

Хетомік

23,18

29,48

15,24

2,13

19,21

15,81

Поліміксобактерин + Хетомік *

23,81

35,99

19,86

9,93

21,84

22,96

Поліміксобактерин + Хетомік **

23,37

31,29

16,65

10,86

20,01

21,08

Екостерн

18,22

30,26

14,33

9,91

16,28

20,09

Екостерн + Поліміксобактерин

20,31

34,76

17,96

9,77

19,14

22,27

НІР0,05

3,08

4,26

1,02

0,22

 

* – передпосівна обробка насіння обома препаратами; * – передпосівна обробка Поліміксобактерином, по вегетації – Хетоміком

 

         Відмічено також підвищення ферментативної активності ґрунту в прикореневій зоні рослин за комплексного застосування Поліміксобактерину і біопестицидів: максимально за вегетацію на 48%.

         Зазначено позитивний вплив застосування біопрепаратів удобрювальної і захисної дії та їх різних комбінацій за вирощування гречки на чисельність мікроорганізмів, що утилізують азот органічних і мінеральних сполук у ґрунті прикореневої зони в середині вегетації рослин (рис. 3).

 

 

Рис. 3. Вплив застосування біопрепаратів різного призначення та їх комбінацій на чисельність мікроорганізмів, що засвоюють азот, у ґрунті прикореневої зони рослин гречки в середині вегетації (* – передпосівна обробка насіння обома препаратами; *–передпосівна обробка Діазобактерином, по вегетації – Хетоміком)

 

 

 

Застосування біопестицидів Хетомік і Екостерн, а також їх поєднання з Діазобактерином призвело до значного зниження кількості мікроміцетів у прикореневій зоні гречки у середині вегетації, що зменшує ризик грибних захворювань рослин, проте наприкінці вегетації цей ефект вже не спостерігається (рис. 4). Найбільше пригнічував розвиток грибів у середині вегетації Хетомік, застосований окремо, а наприкінці вегетації – у поєднанні з Діазобактерином.

 

Рис. 4. Вплив застосування біопрепаратів різного призначення та їх комбінацій на чисельність мікроскопічних грибів у ґрунті прикореневої зони рослин гречки в середині й наприкінці вегетації (* – передпосівна обробка насіння обома препаратами; *–передпосівна обробка Діазобактерином, по вегетації – Хетоміком)

 

 

 

Звертає на себе увагу те, що за застосування всіх біопрепаратів достовірно зросла чисельність агрономічно корисних діазотрофних бактерій (табл. 2), причому як у середині, так і наприкінці вегетації. Найвищу чисельність мікроорганізмів цієї групи в обидва строки спостережень зафіксовано за умов поєднаного застосування Діазобактерину і Екостерну.

Оптимізація мінерального живлення рослин компонентами біопрепаратів та активізація аборигенної мікрофлори і позитивних ґрунтово-біологічних процесів, підвищення біологічної активності ґрунту в прикореневій зоні рослин відбилися на врожаї сільгоспкультур (табл. 3).

Урожай надземної маси сирих рослин кукурудзи зріс за застосування Поліміксобактерину на 19%, за передпосівної обробки насіння Хетоміком – на 43%, за поєднаного застосування Поліміксобактерину і Хетоміка шляхом передпосівної обробки насіння – на 13%, за поєднаного застосування Поліміксобактерину і Хетоміка у разі додаткової обробки рослин по вегетації Хетоміком – на 16%, на стільки ж приблизно (15%) підвищився урожай кукурудзи при застосуванні Екостерну, а поєднане застосування Екостерну і Поліміксобактерину збільшило урожай на 10%.

Табл. 2. Вплив застосування біопрепаратів Діазобактерин, Хетомік і Екостерн на чисельність азотфіксувальних бактерій в прикореневій зоні рослин гречки

Варіант досліду

У середині вегетації

Наприкінці вегетації

Середнє за вегетацію

Контроль

18,09

7,48

12,79

Діазобактерин

25,47

9,18

17,33

Хетомік

26,14

12,62

19,38

Діазобактерин + Хетомік*

24,47

10,36

17,42

Діазобактерин + Хетомік**

25,71

14,96

20,34

Екостерн

29,09

15,50

22,30

Екостерн + Діазобактерин

34,91

17,54

26,23

НІР0,05

4,36

1,22

* – передпосівна обробка насіння обома препаратами; *–передпосівна обробка Діазобактерином, по вегетації – Хетоміком

Табл. 3. Вплив поєднаного застосування біопрепаратів удобрювальної і захисної дії на урожай сільськогосподарських культур, кг/м2

Кукурудза

Гречка

Варіант досліду

Маса сирої надземної частини рослин

Маса сирих початків

Варіант досліду

Маса сирої надземної частини рослин

Маса зерна

Контроль

1,500

0,680

Контроль

0,400

0,0425

Поліміксобактерин

1,780

0,910

Діазобактерин

0,500

0,0675

Хетомік

2,150

1,130

Хетомік

0,500

0,0614

Поліміксобактерин + Хетомік*

1,700

0,850

Діазобактерин + Хетомік*

0,700

0,0670

Поліміксобактерин + Хетомік**

1,745

0,860

Діазобактерин + Хетомік**

0,700

0,0785

Екостерн

1,720

0,800

Екостерн

0,650

0,0816

Екостерн + Поліміксобактерин

1,645

0,750

Екостерн + Діазобактерин

0,750

0,0762

НІР0,05

0,230

0,160

НІР0,05

0,085

0,0160

* – передпосівна обробка насіння обома препаратами; *–передпосівна обробка Поліміксобактерином, по вегетації – Хетоміком

Урожай сирих початків збільшився за застосування Поліміксобактерину в 1,3 рази, за обробки насіння Хетоміком – в 1,7; за поєднаного застосування передпосівної обробки насіння Поліміксобактерином і Хетоміком та у разі додаткової обробки рослин по вегетації Хетоміком – на 25%, на 18% підвищився урожай кукурудзи при застосуванні Екостерну і на 10% - за поєднаного застосування Екостерну і Поліміксобактерину.

Використання Діазобактерину підвищило масу сирих рослин гречки, зібрану з ділянки площею 1м2, на 25%, на стільки ж підвищився урожай зеленої маси рослин гречки за передпосівної обробки насіння Хетоміком, за поєднаного застосування передпосівної обробки насіння Діазобактерином і Хетоміком та у разі додаткової обробки рослин по вегетації Хетоміком – маса сирих рослин зросла в 1,75 рази, а при застосуванні Екостерну і за поєднаного застосування Екостерну і Поліміксобактерину – в 1,6 та 1,9 рази відповідно.

За застосування Діазобактерину врожай зерна гречки збільшився в 1,6 рази, Хетоміка – в 1,4; за поєднаного застосування Діазобактерину і Хетоміка та Екостерну і Поліміксобактерину маса зерна гречки зросла в 1,8 рази, а при застосуванні Екостерну – в 1,9.

Отже, за ступенем позитивного впливу на мікрофлору прикореневої зони кукурудзи найбільш ефективним було поєднане застосування Поліміксобактерину і Екостерну, урожай сирої маси і початків кукурудзи за такої обробки зріс на 10%. За впливом на урожай кращими були окремі застосування По

ліміксобактерину і Хетоміка. Застосування Поліміксобактерину збільшило масу сирих рослин на 19%, урожай сирих початків підвищився в 1,3 рази, за застосування Хетоміка маса сирих рослин зросла на 43%, урожай сирих початків – в 1,7 рази.

Найбільше зростання чисельності евтрофної мікрофло

ри в прикореневій зоні гречки спостерігалось за поєднаного застосування Діазобактерину і Хетоміка та за окремого використання Екостерну. Як

за поєднаного застосування інокуляції насіння Діазобактерином і Хетоміком, так і Екостерном і Поліміксобактерином відбулося зростання рослинної біомаси та урожаю зерна.

Комплексне застосування біопрепаратів, спрямованих на оптимізацію мінерального живлення рослин і на захист їх від хвороб, сприяло зменшенню кількості грибної мікрофлори, збільшенню евтрофної мікрофлори в ґрунті прикореневої зони рослин та зростанню продуктивності сільгоспкультур.

Одержані нами результати показали: поєднане застосування досліджуваних препаратів за вирощування кукурудзи та гречки в органічному землеробстві не є доцільним. Для застосування при вирощуванні кукурудзи на зерно можна рекомендувати передпосівну обробку насіння Хетоміком, а для вирощування гречки – Екостерном. Але отримані в дрібноділянковому досліді результати неодмінно мають бути перевірені й апробовані в умовах більших посівних площ.

 

 

О. МАКЛЮК, канд. біол. наук, с.н.с.,

 

О. НАЙДЬОНОВА, канд. біол. наук, с.н.с.

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії

імені О.Н. Соколовського»

 

 

 

 

 

 

 

Схожі новини
 • Мікробні препарати для сільськогосподарських культур
 • Підтримати зернові урожаю-2013
 • Допоможемо рослинам засвоїти азот
 • Для підвищення урожаю і поліпшення якості зерна гречки
 • ЕФЕКТИВНІ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОЖУТЬ БУТИ НЕДОРОГИМИ

 • Додати комментар
  Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

  Забороняється використовувати не нормативну лексику, принижувати інших користувачів, розміщувати посилання на сторонні сайти, та додавати рекламу в коментарях.